Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Statistické údaje o činnostech orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7260

Dohody o výkonu pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace zpracovaná odborem rodiny a ochrany práv dětí MPSV k obsahu dohod o výkonu pěstounské péče (správních rozhodnutí). Dále upravuje postup při uzavírání dohod.

Celý materiál je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/15306/informace_dohody.pdf

Spolupráce státního a NNO sektoru v oblasti služeb pro náhradní rodiče a zájemce o NRP (Nadační fond J&T)

04.06.2013

Konference se koná 4.6.2013 v 10:00 hod, Sněmovní 4, Praha 1

Účast je nutné potvrdit do 31.5.2013 adamcikova@nadacnifondjt.cz nebo na tel. 221 710 782

Pozvánka v příloze.

Údaje o vývoji počtu dětí v kojeneckých ústavech ve vybraných krajích

Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky o činnosti kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let za obdobé 2006-2011 v Kraji Vysočina, Zlínském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Převzato z www.uzis.cz

Historie, zkušenosti a rozšíření rodinných konferencí

Součást metodiky rodinných konferencí, Amalthea, o. s.

Metodika rodinných konferencí

Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat.
Amalthea, o. s.
2012

Celostátní konference o pěstounské péči na přechodnou dobu (Asociace náhradních rodin ČR)

28.05.2013

Závěrečná konference projektu
"Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR"
Program a pozvánka v příloze.

Zpráva ombudsmana z návštěv kojeneckých ústavů

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv zdravotnických zařízení poskytujících péči ohroženým dětem do 3 let, 2013

Nezletilí a poplatek za komunální odpad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Zpráva o plnění Národní strategie ochrany práv dětí za rok 2012

Zpráva o plnění Národní strategie ochrany práv dětí a Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015 za rok 2012

Vývoj náhradnej starostlivosti na Slovensku od roku 1989 alebo odštátňovanie detí

V apríli 2013 bola zverejnená nová štúdia alebo aj príbeh o vývoji náhradnej starostlivosti alebo odštátňovaní detí, na ktorej pracovalo v uplynulom roku mnoho odborníkov zo Slovenska.

Mami, tati, znáš má práva?

Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte
J. Votavová a kol., Praha 2008

Rodinné konference - metoda a popis procesu

Metoda RODINNÝCH KONFERENCÍ, původně vyvinutá na Novém Zélandu, je dnes známá po celém světě a to pod řadou názvů - v angličtině jako Family Group Conferencing, Family Group Decision Making nebo Family Unity Meetings.
V českém prostředí je známá velmi zřídka, spíše jednotlivcům. Český právní řád ji jako metodu nezná, jako strukturovaný a jasný proces se v ČR systematicky nepoužívá. Pojem "rodinná konference" je velmi často nesprávně ztotožňován či zaměňován s pojmem "případová konference" či "případové setkání".

Sanace je spolupráce, metodická doporučení

Dětské domovy by měly být zrušeny

27.03.2013 17:00

Aula Právnické fakulty MU v Brně
http://www.masarykovydebaty.cz/debaty/detske-domovy-mely-byt-zruseny
Souhlasná strana: Miloslav Macela a Zdeněk Kapitán
Nesouhlasná strana: Marie Vodičková a Daniel Kusý

Syndikovat obsah