Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Jak udržet děti mimo ústavy, které je poškozují

Corinna Csáky, Save the Children

Proč bychom měli investovat do rodinných forem náhradní péče

Poškození, které dětem způsobuje ústavní péče, je popisováno již od počátku 20. století. Navíc existují alternativní možnosti. Bylo vyvinuto několik úspěšných modelů náhradní rodinné péče a komunitní péče.

Diskuze o sanaci

STŘEP, o.s otevírá diskuzi k sanaci rodin.
… Souhlasíte s tvrzením, že bez multidisciplinární spolupráce nelze hovořit o sanaci rodin? Napište nám, co si o tomto tvrzení myslíte. Také můžete psát své podněty, připomínky, i příklady z Vaší praxe – optimálně ty dobré, ze kterých se můžeme něco naučit. Vzájemná výměna zkušeností a učení je důležitým nástrojem projektu.

MŠMT vyzývá ke spolupráci

Výzva ke spolupráci na novelizaci zák. č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

V návaznosti na Národní akční plán Transformace a sjednocení péče o ohrožené děti a Rámcovou koncepci transformace ústavní péče odbor prevence, speciálního školství a institucionální výchovy připravuje novelu zákona č. 109/2002 Sb.

Dlhá cesta domov

Dana Žilinčíková, Návrat

Táto kniha sa volá Dlhá cesta domov.
Je o deťoch. O ich bolestiach a bezmocnosti vo svete dospelých.
Je o dospelých. Aby sme sa nimi stali, museli sme byť deťmi.
Ako deti sme boli ovplyvnení rôznymi blízkymi i vzdialenými ľuď-
mi a situáciami, ktoré sa nám stali.
Je preto aj o detstve a o jeho mieste v našom živote.
Táto kniha je o tých, ktorí sa deťom snažia pomáhať. Nie je dô-
ležité, kto pomáha viac a kto menej, ani to, kde pracujeme a akú
funkciu zastávame – dôležité je, aby sme urobili všetko, čo môžeme

Prezentácie zo seminára Európske štandardy kvality v Banskej Bystrici

26.novembra 2009 sa v Banskej Bystrici uskutočnil Medzinárodný seminár Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny (Quality4children) a celoslovenský seminár o skvalitnení systému pomoci deťom a rodinám v ohrození.

Pomoc při osamostatňování v Polsku

Citácia zo Zákon a o sociálnej pomoci zo dňa 12 marca 2004 r. (Z.z. zo dňa 15 apríla 2004 r.)

Lokálna podpora pre pomáhajúcich profesionálov

Dana Žilinčíková
Posilňovanie systému práce s rodinou na území mesta Banská Bystrica
(príklady dobrej praxe)

Príspevok zhŕňa skúsenosti z praxe v sociálnej sfére z rokov 2003 – 2007 .Autorka pôsobí v neštátnej organizácii Návrat, občianske združenie – organizácia s akreditáciami MPSVaR SR v oblasti sociálno-právnej ochrany a s akreditáciou MŠ SR pre programy permanentného vzdelávania náhradných rodičov.

Zmapovanie súčasnej siete všetkých typov zariadení pre deti na území Slovenskej republiky

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Bernardína Bodnárová

Příprava na NRP a profesionální rodiny na Slovensku

V příloze citace ze zákona k přípravě na NRP a k profesionálním rodinám.

Statistická ročenka MPSV za rok 2008

Statustická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2008 je ke stažení na
http://www.mpsv.cz/cs/3869

Ako šumí hlas mladých...?

Danka Žilinčíková, Centrum Návrat v Banskej Bystrici

Majú 18 a viac, voláme ich mladí dospelí a spája ich téma náhradného rodičovstva. Jedni zažili to, že ich rodičia sa rozhodli starať o „cudzie“ dieťa. Tí druhí zase boli tým „cudzím“ dieťaťom.
Tí prví si vďaka tomu zážitku uvedomili, aké je náročné vychovávať deti a aké je hrozné, čo museli niektoré deti prežiť... a tí druhí začínajú tušiť, že to v ich budúcich životoch nebude jednoduché... vďaka všetkému, čo sa im stalo.

Sociálna práca s náhradnou rodinou

Daniela Žilinčíková
Náhradnú rodinnú starostlivosť upravujú na Slovensku tieto 2 hlavné zákony:

Zákon o rodine a Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Najvyšším platným dokumentom, ktorý má určovať najlepší záujem dieťaťa pri rozhodovaniach o situácii detí je medzinárodný dokument ratifikovaný Slovenskom: Dohovor o právach detí.

O odchodoch z profesionálných rodín

Ako sa rozlúčiť

Natália Blahová
Pre mnohých je to nepochopiteľné. Ako sa môžu ľudia, ktorí sa s plným nasadením starajú o dieťa, venujú mu všetok svoj čas, lásku, pozornosť, ako sa títo ľudia môžu milovaného dieťatka v jednej chvíli vzdať?

Bolestne. A s potokom sĺz.
Odchádza s ním všetko to, čo do neho vložili. Všetky prebdené noci, všetky úsmevy, prvé slová, prvé kroky, všetky prechádzky aj boliestky...všetky zázraky, ktoré sa diali denne a boli samozrejmé.
No kamkoľvek sa spolu pohli, bol s nimi otáznik. Kedy? Kam? Komu? Ako?

Příprava na nezávislý život

SOS dětské vesničky

Príprava sociálnych pracovníkov na terénnu sociálnu prácu s dysfunkčnou rodinou

Eva Mydlíková
Príspevok autorky Evy Mydlíkovej, výkonnej riaditeľky a druhej štatutárnej zástupkyne Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov, na seminár “Rôzne cesty, rovnaký cieľ – Zvyšovanie profesionality sociálnych pracovníkov v EÚ”, organizovaný nadáciou SOCIA, dňa 10.9.2007 v Bratislave

Syndikovat obsah