„Nové metody sociální práce s ohroženou rodinou se zaměřením na rodinné konference“, konference pořádaná o.s. Amalthea

Občanské sdružení Amalthea uspořádalo dne 2. prosince 2013 v Pardubicích konferenci nazvanou „Nové metody sociální práce s ohroženou rodinou se zaměřením na rodinné konference“. Konference se konala pod záštitou krajského radního zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly.

Cílem konference bylo představení nových metod sociální práce s ohroženou rodinou, motivace pracovníků pomáhajících profesí k zařazení těchto nových metod mezi běžně využívané, sdílení zkušeností a úskalí při jejich zavádění do praxe. O své zkušenosti se s účastníky konference vedle pěti občanských sdružení, PMS a OSPOD podělil i zahraniční host ze Slovenska.

První příspěvek o.s. Lumos byl věnován vlivu vyhodnocování potřeb a situace dítěte na pozitivní změny v životě dítěte. Další příspěvky dopoledního bloku byly zaměřeny na novou metodu sociální práce s ohroženou rodinou zvanou rodinná konference. Občanské sdružení Amalthea představilo rodinné konference (RK) jako nástroj efektivní pomoci. Praktické zkušenosti s využitím RK na Slovensku byly prezentovány zástupkyní z Institutu Ochrany práv dítěte a rodiny Trnavské univerzity. Ostravské občanské sdružení Vzájemné soužití seznámilo účastníky konference se specifiky RK konanými v romské komunitě. Poslední příspěvek dopoledního bloku patřil PMS a byl věnován restorativní skupinové konferenci v oblasti řešení kriminality mládeže.

Odpolední blok byl zaměřen na relativně nové, ale v některých regionech již využívané metody sociální práce. O.s. Tremedias představilo fungování rodinných mediací na Vysočině. Nad vývojem případových konferencí se zamýšlel příspěvek o.s. Rozum a cit. Praktické zkušenosti s případovými konferencemi prezentovala zástupkyně OSPOD Chrudim.

Během diskusí, které následovaly po jednotlivých příspěvcích, opakovaně zazníval apel na čistotu metod ve smyslu nutného dodržování metodiky. Obavy z pouze formálního využívání metod, prosazení vlastních řešení klíčových pracovníků před klientskými a nedodržení jednotlivých postupů se týkají jak případových, tak rodinných konferencí. Pokud nebude věnován dostatečný prostor kvalitní přípravě všech účastníků, stanou se z těchto metod pouze narychlo svolaná setkání, na kterých účastníci nebudou znát dostatečně svoji roli a jen s obtížemi budou hledat možnosti řešení složité situace. Časová náročnost přípravy je bohatě vykompenzována výsledkem setkání, ve většině případů smysluplným individuálním plánem respektovaným klíčovým pracovníkem.

Rodinné konference navíc přinášejí nový rozměr v přijímání klienta jako partnera odborníků. V atmosféře přetrvávající kontroly, rad a pokynů, se jedná o výrazný posun v řešení situace ohrožených rodin. Respektující pojetí ve formě soukromé rodinné porady, kdy je rodina ponechána o samotě za účelem vytvoření vlastního návrhu řešení, odlišuje rodinné konference od jiných metod. Rodinné konference tak předávají právo a zodpovědnost za řešení složité situace dítěte rodině samotné.

V následném vyhodnocení konference jak samotnými panelisty, tak účastníky, byl oceněn fakt zastoupení neziskových organizací i institucí státní správy v jednotlivých příspěvcích. Vzhledem k obsahové aktuálnosti konference nás překvapila slabá účast zástupců OSPOD Pardubického kraje. Nová metoda rodinných konferencí byla dle účastníků představena dostatečně a získává si postupně jejich důvěru. I přesto lze očekávat, že bude nutné vyvinout nemalé úsilí, aby se rodinné konference staly běžně využívanou a doporučovanou metodou sociální práce s ohroženou rodinou. Pevně doufáme, že budou případné obavy či nedůvěra z této nové metody stejně jako při zavádění případových konferencí brzy rozptýleny a rodinné konference budou využívány ve prospěch ohrožených rodin, zejména dětí, tak jako tomu je ve většině demokratických zemí.

Všechny odprezentované příspěvky je možno nalézt na adrese:

http://www.amalthea.pardubice.cz/metodiky.htm

Kontakt pro novináře:

Mgr. Kateřina M a r t í n k o v á, koordinátorka rodinných konferencí, katerina.m@amalthea.cz, 602609088

Mgr. Gabriela P a v l í k o v á, koordinátorka rodinných konferencí, gabina@amalthea.cz, 774452077

Mgr. Tereza Dvořáková, fundraising a PR, tereza@amalthea.cz, 777 752 830,

Amalthea o.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby v systému péče o ohrožené děti. Poskytuje podporu a pomoc rodičům a dětem tak, aby se předcházelo umisťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny.

Působí na území Pardubického kraje. Amalthea o.s. dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají.

Více informací o Amalthea o.s. naleznete na www.amalthea.cz.

PřílohaVelikost
Tisková+zpráva+RK.doc210 KB