Ústavní péče

Institucionální péče o děti, kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, ústavy sociální péče

Děti bez lásky

Dokumentární film, Československo, 1963, 37 min

http://gloria.tv/media/WPc2mW9hP4G

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovou péči

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn MŠMT, který stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních poskytujících péči ohroženým dětem.
Celý dokument je ke stažení na http://www.msmt.cz/file/35026/

Zpráva ombudsmana z návštěv diagnostických ústavů

Zpráva Veřejného ochránce práv ze systematických návštěv diagnostických ústavů, 2013

Zpráva ombudsmana z návštěv středisek výchovné péče

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv středisek výchovné péče, 2013

V rámci série systematických návštěv zařízení, ve kterých jsou v České republice umístěny děti, se veřejný ochránce práv zaměřil rovněž na střediska výchovné péče. Celkem jich bylo navštíveno pět a v žádném z nich nebylo konstatováno špatné zacházení. V některých však byly shledány nedostatky v oblasti materiálních podmínek, či zajištění soukromí dětí.

Časopis "Můžeš" - téma "Ústavní péče"

Rozhovor s ředitelkou Institutu náhradní rodinné péče Petrou Vrtbovskou
Sloupek senátorky Daniely Filipiové "Prezidentovo veto nechápu"

Novela zákona o ústavní výchově

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a přijala novelu zákona o ústavní výchově.

Převzato z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=574&CT1=0

Příspěvky z konference Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

V příloze jsou k přečtení příspěvky vystupujících na konferenci, kterou veřejný ochránce práv uspořádal v Poslanecké sněmovně k problematice práv dětí a podmínek v zařízeních pro děti 5. dubna 2012 pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti konferenci v Poslanecké sněmovně s cílem seznámit odborníky i poslance se svými zjištěními ze svých systematických návštěv v zařízeních pro děti.

Zpráva VOP z návštěv zařízení pro výkon ústavní výchovy

Ačkoli se systematické návštěvy veřejného ochránce práv v zařízeních pro děti tradičně zaměřily na otázku respektování základních práv a svobod a na posílení ochrany před špatným zacházením, nemohl ochránce v této souvislosti opominout samotnou podstatu věci, tedy vlastní umisťování dětí do ústavních zařízení.

Rodičovská zodpovědnost z pohledu dětského domova v praxi

Mgr. Dalibor Křepský

Příspěvek vyjadřuje názor autora na rodičovskou zodpovědnost z hlediska vlastní dlouholeté praxe z dětského domova. Zabývá se možnými střety mezi právy dětí a rodičů, zejména pak situacemi, kdy jsou práva rodičů hájena na úkor dětí. Může k tomu docházet například nucením dětí do kontaktu s rodiči, i když to není vhodné. Podle autora musí v takových případech nefunkční soudní systém suplovat samy ústavy a takto nežádoucím kontaktům zabránit.

K přečtení zde http://www.cijedite.cz/?nav=temata/rodicovska-zodpovednost.html&comment=16

A zase ta transformace ...

Mgr. Petr Zmuda, ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov ve svém příspěvku vyjadřuje svůj názor na transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Z pohledu ředitele dětského domova vnímá chystané změny pozitivně, avšak zároveň upozorňuje, že řadu opatření je možné realizovat již nyní.

Celý příspěvek najdete na http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/70-zmuda-a-zase-ta-transfo...

Význam náhradného rodičovstva pre deti z detských domovov

Mgr. Elena Vaňová, SPDDD Úsmev ako dar
Mosty rodine, č. 3/2011

Láskyplný vzťah so všetkými uvedenými atribútmi je možné vytvoriť iba v rodine. V podmienkách detského domova, kde je veľa detí a striedá sa personál, je nemožné dosiahnuť pre každé dieťa potrebnú stabilitu a intenzitu naplňania potrieb. Preto sú hlavne deti v útlom veku umiestňované do rodín - pestúnskych a profesionálnych.

Celý článek je v časopise Mosty k rodine 3/2011 a je možné si ho přečíst na http://issuu.com/usmevakodar/docs/mosty4/9

Připomínky k návrhu novely zákona o ústavní výchově

Tyto připomínky vypracovalo V zájmu dítěte, o.s. ve spolupráci s Amalthea, o.s.

Vítáme snahu o zlepšení péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní péče. Jsme si vědomi obtížnosti reformovat nejednotný a neefektivní systém založený na principech, které již neodpovídají současným poznatkům o potřebách dětí. Jsme si vědomi, že některé naše připomínky nelze zapracovat do stávajícího právního předpisu. Nicméně cítíme potřebu tyto připomínky vznést a věříme, že mohou být inspirací pro další diskuze.

Charakteristika mladistvých děvčat přijímaných aktuálně do ústavních zařízení

Kusý, M., Gúnová, S., Král, P.:

V roce 2004 byla ve spolupráci s předními odborníky z oblasti výkonu ústavní a ochranné výchovy a SPRSV uskutečněna pilotní studie zaměřená na zmapování základních charakteristik přijímaných děvčat. Záměrem bylo také nalézt signifikantní faktory, které mohou poukazovat na možná selhávání děvčat při jejich dospívání a tím napomoci realizaci cílené prevence potřebné péče.

Text novely zákona o ústavní výchově

Návrh novely zákona 109/2002 Sb. u ústavní výchově. Návrh je ve vnějším připomínkovém řízení do 4.7.2011

Text převzat z http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf

Poznatky veřejného ochránce práv z návštěv zařízení pro děti

Tisková zpráva VOP z 17.5.2011

V systému péče o děti stále přetrvává roztříštěnost, jejíž důsledky některé děti poškozují. Podle ochránce je třeba usilovat o přechod od institucionalizované péče ke zřizování malých zařízení rodinného typu, které by byly schopny pružně reagovat na potřeby dětí. Rovněž chybí systematická sociální práce s rodinou, aby se zvýšila šance dětí na návrat z ústavní péče.

Syndikovat obsah