Ako nova vlada na Slovensku chce pomoct detom

Z programovych tez novej vlady

  • Zadefinujeme sankcie za nedoržiavanie zákona o sociálnoprávnej ochrane.
  • Zabezpečíme, aby sa deti do veku 6 rokov umiestňovali výlučne do rodinného prostredia.
  • Zjednotíme podmienky výkonu zamestnania profesionálnych rodičov a zavedieme inštitút špecializovaného profesionálneho rodičovstva detí so zdravotným postihnutím.
  • Dobudujeme siete terénnych sociálnych pracovníkov (aj z prostriedkov EÚ) a zameriame ich aj na prácu s biologickou rodinou dieťaťa za účelom sanácie rodiny.
  • Sfunkčníme a urýchlime medzištátnu adopciu v prospech detí.
  • Sprísnime posudzovanie presunov maloletých medzi domovmi.
  • Presunieme reedukačné domovy pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
  • Zjednotíme systém kompenzácií pre zdravotne postihnutých v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí.
  • Vytvoríme podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva, vrátane definovania štatútu dobrovoľníka.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5436193/programove-tezy-pravice-kompletny-dokument.h...