Analýza financovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch a návrh možných modelov financovania

Mgr. Milan Fico, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Na základe kontraktu s MPSVaR realizoval v priebehu roka 2009 IVPR anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bola analýza financovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských
domovoch. Prvé dve kapitoly práce poukazujú na vybrané štatistické ukazovatele detských domovov na Slovensku, pravidlá a spôsob prideľovania financií štátnym detským domovom a akreditovaným subjektom. Tretia kapitola mapuje a porovnáva vybrané oblasti financovania štátnych detských domovov a akreditovaných subjektov. Za týmto účelom sme vytvorili elektronický dotazník, ktorý bol rozposlaný všetkým detským domovom na Slovensku. Hlavné okruhy dotazníka skúmali hospodárske správanie sa detských domovov počas roka 2008 - okrem posúdenia prideľovania výšky financií, to bola aj štruktúra rozpočtov - tu nás zaujímali najmä typické a najčastejšie kroky, ktoré detské domovy zvyknú uskutočňovať pri narábaní s finančnými prostriedkami.
Konkrétne išlo o spôsoby a výšku doplňovania finančných prostriedkov, položky, ktoré zvyknú
detské domovy obmedzovať ako prvé, na ktoré zvyknú obyčajne minúť najviac peňazí, alebo tie,
ktoré boli v roku 2008 oproti pôvodnému zámeru zvýšené. Okrem toho sme sa zamerali aj na subjektívne výpovede pracovníkov pôsobiacich v detských domovoch, kedy mali priestor na vyjadrenie názorov na doterajšie pravidlá financovania, jeho najproblematickejšie časti, obmedzujúce faktory, financovanie profesionálnych rodín, ako aj možnosť pomenovať najväčší problém financovania detských domovov. V závere sme zosumarizovali tieto názory a navrhli alternatívy na niektoré problémové okruhy financovania.
.
Celá zpráva je ke stažení na http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Fico/Fico-VU.pdf