Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

Cílem výzkumného projektu bylo kvantifikovat vytíženost pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na úrovni obcí s rozšířenou působností, porovnat časovou dotaci věnovanou jednotlivým činnostem sociálně-právní ochrany dětí s důrazem na terénní práci, stanovit optimální počet pracovníků OSPOD vzhledem k počtu řešených případů a provést hrubý odhad nákladů potřebných pro případné navýšení počtu pracovníků. Pro získání potřebných dat byla zkombinována kvantitativní a kvalitativní metoda výzkumu.

V kvantitativní části byly obeslány všechny OSPOD v České republice dotazníkem, který obsahoval výčet veškerých činností vykonávaných v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Dotazník zjišťoval aktuální počty pracovníků, čas věnovaný jednotlivým aktivitám v průběhu sledovaného období, vyčíslení optimálního času a počtu pracovníků, který je nezbytný pro kvalitní výkon všech aktivit. Kvalitativní část výzkumu se formou polostandardizovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky vybraných OSPOD zaměřila na hlubší souvislosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí a na konkrétní témata, která vyplynula z kvantitativní části výzkumu. Výzkum prokázal, že výkon sociálně-právní ochrany dětí není možné za současných personálních podmínek kvalitně zajistit. Potřebu navýšení počtu pracovníků deklarovalo 77% OSPOD, průměrná potřeba navýšení je 32% pracovníků (30% pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, 47% kurátorů), tj. přibližně 560 pracovníků. Hrubý odhad personálních nákladů potřebných pro takové navýšení je variantně vypočten na 13,2 – 14,1 mil. Kč za měsíc. Pokud jde o kvalitativní vyhodnocení výkonu sociálně-právní ochrany dětí, byl zjištěn nedostatek času zejména na výkon preventivních aktivit (poradenství, provádění šetření, vyhledávání ohrožených dětí, terénní práce s rodinou, atd.), jako zatěžující, avšak nutná aktivita je vnímána administrativní činnost. Dále byly zjištěny zajímavé poznatky týkající se řízení, financování a metodického vedení výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/1726

PřílohaVelikost
Projekt_HR170_08_def.pdf896.31 KB