Čo potrebujú deti v pestúnskych a adoptívnych rodinách od profesionálov?

"Potrebujeme komunikáciu v jazyku detí, dlhodobú stabilnú podporu a Knihy života." To sú tri najdôležitejšie rady, ktoré majú mladí ľudia z pestúnskych a adoptívnych rodín pre profesionálov zo systému ochrany detí.
Na konci novembra v Banskej Bystrici 12 mladých ľudí na prahu dospelosti nahlas hodnotilo systém ochrany detí a prehovorilo pred približne 30 profesionálmi na Public Hearingu / Verejnom vypočutí.

Na základe ich vlastných skúseností navrhujú vylepšenia v takých oblastiach ako je odnímanie detí, vstupy do nových rodín, ale aj hospitalizácia počas umiestnenia v detskom domove a samozrejme aj vylepšenia počas života v pestúnskych a adoptívnych rodinách i v období dospievania.

TRInásť odporúčaní mladých pre profesionálov sú upozornením na vážne nedostatky systému ochrany detí (ktoré zažili na vlastnej koži) a tým ohrozením práv a právom chránených záujmov detí.

Public Hearing mladých ľudí organizovalo Centrum Návrat v Banskej Bystrici pod záštitou MPSVaR a s podporou Mesta Banská Bystrica. Po Public Hearingu nasledoval krst / uvítanie do života knihy Vieš kto si? ... si veľmi dôležitá osoba. Kniha je prvou knihou v jazyku detí o náhradnej rodinnej starostlivosti.

Vyššie menovaní mladí ľudia boli a sú pod ochranou štátu a systému ochrany detí od rokov 1990 -1994 až doteraz. Ich odporúčania sú dôkazom, že ich práva boli v predošlom období ohrozené a čiastočne alebo úplne porušované. Namiesto žaloby systému, ktorý ich chránil, prichádzajú s návrhmi na jeho zlepšenie.

Ich odporúčania a súčasná prax nás vedú k záverom vyjadriť znepokojenie nad situáciou na Slovensku. Dohovor o právach dieťaťa, ku ktorému sa hlási aj Slovensko, je na svete už 22 rokov. Žiaľ, ani v roku 2011, na Slovensku neexistujú (nevznikli) štandardy kvality pre pomoc tejto skupine detí (napr. kvalitatívne zásady pre podporu dieťaťa i dospelých zo strany profesionálov v procese podpory rodiny v krízových situáciách, alebo pri posudzovaní rodinných situácií ohrozujúcich dieťa, či počas rozdeľovania rodiny, alebo aj časové a obsahové zásady odborného sprevádzania dieťaťa jeho adopciou či pestúnstvom a pod.). Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny boli zverejnené už v roku 2007 ako výstup projektu Quality4children – Quality Standards (bezplatne ich získate aj v slovenskom jazyku na www.quality4children.info).

Převzato z http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=bba1846fa0dea47c3b70b41ac6063a02