Ďalší kurz pre budúcich profesionálnych rodičov

Po úspešnom ukončení prvého tohtoročného kurzu pre budúcich profesionálnych rodičov dávame na známosť termín jesenného kurzu.

V októbri štartujeme ďalší z tréningov akreditovaného vzdelávania na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Doteraz sme pripravili na cestu profesionálneho rodičovstva viac než 200 záujemcov z celého Slovenska. Špecifikom prípravy v Návrate sú malé vzdelávacie skupiny (10-14 členov) , čo zaručuje individuálnejší a komornejší prístup a podporujúcu atmosféru. Osvedčenými formami učenia na našich tréningoch sú sebapoznávacie a sebareflexívne techniky, interaktívne a zážitkové učenie. Na každom tréningu účastníci zažívajú aj veľa zábavy, keďže našim princípom je tiež učenie sa hrou. Prípravu v Návrate vedú odborníci (sociálni pracovníci a psychológovia), ktorí majú viacročnú skúsenosť nielen s prípravami, ale aj s ďalším poradenstvom, vzdelávaním a supervíziou pre profesionálnych rodičov.

„Profesionálne rodičovstvo vnímam ako úsek cesty života dieťaťa, ktorý mám s ním prejsť a sprevádzať ho na nej. Viem, že mám s ním prejsť púšťami jeho života a ukázať mu, že aj v púšti rastú rastliny, ktoré môžu liečiť“, to je citát jednej z profesionálnych mám, ktorý nám venovala po skončení prípravy na profesionálne rodičovstvo (v roku 2011).

Počas 60 hodín odbornej prípravy sa účastníci zoznámia so základmi najdôležitejších tém, ktoré sa vyskytujú pri starostlivosti o deti v ústavnej starostlivosti (O dočasnosti profesionálneho rodičovstva). K týmto témam patrí napríklad: vzťahová väzba/pripútanie a jej poruchy, psychická deprivácia a možnosti jej liečby, zaostávanie detí v oblasti psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu , trauma a jej dopad na správanie dieťaťa, ťažkosti detí z oblasti fetálneho alkoholového spektra porúch. Príprava na profesionálne rodičovstvo obsahuje aj tému príchodov a odchodov detí v profesionálnych rodinách (odchodov do biologických rodín , prípadne adoptívnych a pestúnskych) a základné princípy tvorby Kníh života ako jedného z nástrojov podpory identity detí. Samozrejmosťou v príprave je aj blok o sociálnoprávnych rámcoch profesionálneho rodičovstva, otázky pracovnoprávnych vzťahov a samozrejme veľká téma: práva detí a dospelých, problematika rodičovských práv a povinností.

Všetky preberané odborné témy sú citlivo prepojené do uceleného programu, ktorý vznikol a bol modifikovaný na základe vlastných dlhoročných skúseností organizátorov pri odbornej práci s profesionálnymi rodinami. Pre všetkých účastníkov je pripravený aj praktický prehľadný manuál – tlačený sprievodca odbornými témami.

Podľa aktuálne schválenej novely v zákone č. 180/2011 Z.z., deti vo veku 0 - 6 rokov, ktoré majú súdom nariadenú výchovu v ústavnej starostlivosti, by túto výchovu mali absolvovať v profesionálnych rodinách (t.j. v rodinách a domácnostiach zamestnancov detských domovov).

Kurz prípravy na profesionálne rodičovstvo organizovaný Návratom je akreditovaný Ministerstvom školstva a Ministerstvom práce,sociálnych vecí a rodiny. Na Slovensku sú v súčasnosti okrem uvedenej alternatívy pre záujemcov ďalšie 2 druhy akreditovaných kurzov realizovaných akreditovanými subjektmi a jeden štátnou inštitúciou.

Jesenný termín tréningu sa bude realizovať v týchto termínoch:
- I.časť v dňoch 24.- 28.10.2012
- II.časť v dňoch 3.- 4.12.2012
Nepremeškajte preto termín prihlasovania sa: najneskôr do 15. septembra 2012.