Demonstrace za záchranu rušeného azylového domu pro matky a rodiny s dětmi.

Ve čtvrtek dne 19. 2. 2009 od 8:00 se bude konat před Magistrátem hlavního města Prahy na Mariánském náměstí další demonstrace za záchranu rušeného azylového domu pro matky a rodiny s dětmi.

Ve stejný den zde budou od 9:00 zasedat zastupitelé hl. m. Prahy. Demonstrující je přijdou vyzvat, aby se zasadili o zachování fungujících služeb na stávajícím místě. Chtějí tím dosáhnout, aby se neomezila šance na pomoc rodinám, které se ocitnou bez přístřeší a budou potřebovat akutní sociální pomoc, aby nebyly zmařeny finanční prostředky poskytnuté dárci i vynaložené z veřejných zdrojů, aby nebyla znevážena dlouholetá práce a úsilí pracovníků občanského sdružení Společnou cestou a aby nebyla zmařena pomoc a podpora mnoha spolupracovníků a příznivců. Zajímá je rovněž, jak bude naloženo s jejich peticí, kterou na minulém zasedání předal do rukou primátora Pavla Béma senátor Jaromír Štětina. Demonstraci pořádá na naši podporu o.s. Občané za svá práva v Praze.

Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský slíbil na jednání Zastupitelstva hl. města Prahy 29. ledna 2009, že dojde k jednání se zástupci o.s. Společnou cestou. Ve skutečnosti se však jen zkrátil čas na řešení problému; 4.února rada MČ P11 konstatovala, že „neshledala žádné nové skutečnosti, které by ovlivnily změnu jejího předchozího rozhodnutí."

Dosavadní jednání napovídají, že jde o důsledek závažnějšího systémového problému, kdy Městská část nemá zájem poskytnutím prostor podporovat některé typy sociálních služeb a nechává odpovědnost za jejich zajištění na hlavním městě. Tento trend napovídá, že je třeba ve smyslu zákona o sociálních služeb pamatovat na povinnost zajišťovat komunitní plánování a komplexní sociální síť na úrovni kraje (respektive na úrovni hlavního města) a nepředpokládat, že je v této oblasti možné spoléhat na princip subsidiarity. Na příliš nízké úrovni se totiž může jako lákavá varianta řešení jevit možnost vytěsnění sociálně ohrožených osob mimo území obce (či městské části). Celospolečensky jde ovšem o řešení zcela neefektivní, jelikož náklady na vytěsnění v praxi nevedou k jinému výsledku, než k přenesení nákladů spojených se sociálním jevem na jinou obec (či městskou část). Domníváme se, že je v zájmu funkčnosti sociální sítě v hlavním městě Praze, aby služba azylového domu pro matky a rodiny s dětmi nezanikla.

Dne 2. 2. 2009 zástupci o. s. Společnou cestou opětovně navštívili jednání Sociálního výboru hl. m. Prahy, který seznámili s vývojem událostí. Sociální výbor si uložil do března zmapovat situaci v této oblasti a dle odborníků lze sotva očekávat, že by aktuální kapacity byly výhledově shledány dostatečné a přijatelné. Výmluvný je i fakt, že přestože výpověďní lhůta běží do konce února, azylový dům je nucen stále přijímat nové akutní případy matek s dětmi, jež se staly oběťmi domácího násilí.

Hlasy na záchranu azylového domu nadále sílí. Počet lidí, kteří přidali svůj hlas ke stále probíhající petici směrované na MČ P11, se blíží šesti tisícům. Rozrůstá se i skupina příznivců sdružená prostřednictvím komunitního serveru Facebook. K podpůrným dopisům z domova i od zahraničních partnerů azylového domu se přidal i Marián Hošek, náměstek MPSV. Poslední demonstrace se zúčastnilo přes 200 občanů.

Zrušení azylového domu by představovalo vedle citelného zásahu do sociálního záchranného systému také velmi hrubý zásah do práce evangelické církve, která postavila na Jižním Městě nový kostel cíleně vedle azylového domu, aby obojí fungovalo jako jeden celek. Necitlivost a arogance zastupitelů Prahy 11 v této věci připomíná členům místního sboru nepřátelskou politiku bývalého totalitního režimu vůči církvi.

Za tísnivé situace, kdy azylový dům má být dokonce února vystěhován, se občanské sdružení Společnou cestou a Synodní rada Českobratrské církve evangelické obrátily na zastupitele hl. města Prahy, kteří mohou v této situaci konkrétně pomoci.

Věříme, že zastupitelé považují zachování této služby za společensky potřebné, a vyzvali jsme je k zařazení otázky zachování azylového domu na program zasedání zastupitelstva dne 19.2. a k přijetí usnesení, že zastupitelstvo hl. m. Prahy má zájem na zachování sociálních služeb azylového domu pro matky s dětmi v objektu Donovalská 1862 a vyzývá Radu hl. m. Prahy k jednání s MČ P11 o prodloužení výpovědní doby občanskému sdružení Společnou cestou do doby vyjednání podmínek, za kterých MČ P11 bude souhlasit s odsvěřením objektu Donovalská 1862.
Převzato z http://www.sos-azyl.cz/inpage/tz-pribude-deti-v-domovech/