Mediální kampaně na Slovensku

Projekt Adoptujte si náhradnú rodinu

Zámerom projektu Adoptujte si náhradnú rodinu, ktorý zrealizoval Návrat, o.z. bolo reflektovať proces zmeny postojov verejnosti voči opusteným deťom a rodinám, ktoré ich prijali.

V období od 22.septembra do 20.októbra 2006 mala verejnosť na Slovensku možnosť zapojiť sa do SMS ankety s otázkou „Čo by ste povedali na to, keby vaši známi prijali do rodiny opustené dieťa?“. Respondenti vo svojich odpovediach reagovali na v médiách prezentované príbehy náhradných rodín, ktoré boli súčasťou projektu (filmy Miništrant a Šibačka boli v období ankety reprízované na Dvojke 100 krát a súčasťou mediálnej kampane bola napríklad aj spolupráca s týždenníkom Slovenka na sérii štyroch článkov). „Základným cieľom SMS ankety, bolo prispieť k hlbšiemu porozumeniu voči myšlienke náhradného rodičovstva.“ hovorí Marek Roháček. Sociologička Lýdia Marošiová hodnotí, že väčšina odpovedí signalizuje predovšetkým pozitívne nastavenie, obdiv i uznanie náhradným rodinám. Predovšetkým ale písali tí, ktorí uvažujú o tom, že by sami prijali do rodiny opustené dieťa alebo ktorí tento krok už majú za sebou. Väčšinou boli respondentami ženy vo veku okolo 30 rokov.

V rámci mediálnej spolupráce Návratu, o.z. s denníkom SME na projekte Adoptujte si náhradnú rodinu vznikla myšlienka reprezentatívneho výskumu názorov verejnosti na prijatie opusteného dieťaťa do náhradnej rodiny. Prieskum realizovala Agentúra MVK. Sociologička Iveta Radičová interpretuje výsledky: „Slovenské rodiny čoraz častejšie vnímajú náhradnú rodinnú starostlivosť a adopciu ako realitu Slovenska. Potenciál náhradného rodičovstva je pritom viazaný na hodnoty otvorenej spoločnosti i rodiny a presahu napĺňania zmyslu života za hranice biologickej rodiny. Rozhodnutie pre takýto krok je ešte stále robené pod vplyvom pretrvávajúceho názoru a postoja voči zdvojenému znevýhodneneniu týchto detí: sú nechcené a väčšinou nechcené rómske. Najsilnejší spôsob zlomenia týchto stereotypov je zdieľanie pozitívnych zážitkov a skúseností.“

Zámerom celoslovenskej mediálnej kampane Adoptujte si náhradnú rodinu bolo nastaviť zrkadlo okoliu tých rodín, ktoré sa rozhodli prijať opustené dieťa so znevýhodnením - napríklad dieťa rómske, či dieťa so zdravotným postihnutím, pretože pri týchto deťoch sú reakcie okolia často prekvapivé. Mnohé náhradné rodiny si zažívajú na vlastnej koži, že stereotypov, ktoré ovplyvňujú mienku, postoje a správanie bežnej verejnosti sa žiadna spoločnosť nezbaví z večera na ráno. A naopak, v živote každého prijatého dieťaťa existujú dôležití ľudia, s ktorými sa stretáva v škole, v ordinácii, na sídlisku, či kdekoľvek inde, a ktorí majú možnosť prispievať k tomu, že jeho svet sa pozvolna stáva svetom bezpečnejším a istejším. Hrdinami tohtoročnej kampane sú tí, ktorí túto možnosť využili.

Za posledných päť rokov, Návrat, o. z. zrealizoval päť mediálnych kampaní, ktorých zámerom bolo dať do pozornosti rodinné riešenia situácie detí, ktoré vyrastajú bez rodičov. Základný odkaz ostával rovnaký: „Opustené deti hľadajú rodičov. Je to pre nich jediné dobré riešenie. Týka sa to všetkých nás!“. Atmosféra v spoločnosti sa v tejto veci skutočne viditeľne posunula. Dnes už mnoho ľudí, jednotlivcov i organizácii, prispieva svojim dielom k tomu, že sa rozpráva, píše i koná v záujme týchto detí.

Generálny partner projektu: Konto Orange, n. f.
Partner projektu: Orange Slovensko, a. s.
Mediálni partneri: STV, Slovenka, SME, internetový portál www.babetko.sk

Můžete se podívat na filmy
http://www.adopcia.sk/ministrant.htm
http://www.adopcia.sk/sibacka.htm
http://www.pestunska.rodinka.sk

Převzato z http://www.adopcia.sk