Metodický pokyn k poskytování supervize ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních preventivně výchovné péče

MŠMT
Smyslem supervize ve školských zařízeních institucionální výchovy a ve střediscích výchovné péče je zlepšení multidisciplinární péče o děti a mladistvé, kteří jsou v  zařízeních umístěni nebo kterým je poskytována preventivně výchovná péče, a to prostřednictvím pozornosti věnované kvalitě odborných výkonů jednotlivých pracovníků a odborných týmů těchto zařízení. Supervize je zaměřena na pomoc odbornému a osobnostnímu rozvoji pracovníků, je jednou ze složek jejich dalšího vzdělávání a podporou jejich odborných činností vykonávaných s dětmi a mladistvými (na rozdíl od inspekční činnosti, která je zaměřena především na hodnocení činnosti institucí).

Lze ji definovat ve dvou rovinách:
1.Jako metodu poradenské pomoci pracovníkům, která je zaměřena na reflexi jejich odborných výkonů a systému jejich práce.
2.Jako proces zaměřený:

  • na zkvalitnění odborného přístupu pracovníků ke klientům,
  • na zvýšení efektivity metod jejich práce,
  • na nacházení efektivních řešení problémů a situací, se kterými se pracovníci v rámci výkonu svých odborných činností setkávají.

Supervize má zejména tři úkoly. Prvním z nich je kontinuálně napomáhat růstu a zvyšování odborné úrovně práce, umožnit učení a vyvarování se chyb v bezpečném prostředí. Druhým úkolem je maximalizovat týmový potenciál a zvyšovat efektivitu práce zařízení jako systému, snižovat rizika burn out. Třetím úkolem je facilitovat a zkvalitňovat odbornou péči na základě aktuální zakázky supervidovaného/ných; patří sem i objasnění pochybností supervidovaného/ných a případná katarze.
Protože supervize není kontrolním mechanismem, ale poradenskou podporou odborného výkonu jednotlivých pracovníků a pracovních týmů, je vztah činnosti České školní inspekce, resortní kontroly atp. k supervizní činnosti totožný jako k jakékoli jiné odborné činnosti, která je v těchto zařízeních vykonávána.

Celý text a textmetodického pokynu ke stažení na http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-poskytovani-super...