Možnosti užívání audiovizuálních systémů ve školských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podle § 15 zákon. Č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění, je využívání audiovizuálních systémů možné pouze za splnění několika podmínek:

 • Používání audiovizuálních systémů pouze v zařízeních, kde jsou umístěny děti s nařízenou ochrannou výchovou. Jiné zařízení institucionální výchovy není oprávněno tyto systémy používat.
 • Využívání audiovizuálních systémů nesmí zasahovat do práv dětí s nařízenou ústavní výchovou. Do práv dětí s uloženou ochrannou výchovou smí zasahovat jen způsobem zákonem výslovně uvedeným.
 • V zařízeních, v nichž jsou umístěny děti s uloženou ochrannou výchovou, audiovizuální systémy mohou být využívány, pouze tehdy, pokud k tomu jsou vážné důvody (za účelem zajištění bezpečnosti dětí, zaměstnaných osob a svěřeného majetku).
 • Odůvodněné rozhodnutí ředitele zařízení.
 • Schválení plánů pro využívání audiovizuální techniky včetně rozmístění sledovacích bodů v zařízeních Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • O umístění a způsobu využívání audiovizuální techniky musí být ředitelem zařízení předem informovány všechny děti umístěné v zařízení a všichni zaměstnanci zařízení.
 • Audiovizuální systémy je možné využívat pouze pro

  a) pro kontrolu okolí budovy či více budov na jednom ohraničeném pozemku,

  b) pro kontrolu vnitřních prostor zařízení, kam nemají děti přístup,

  c) pro kontrolu chodeb, místností určených pro zaměstnance zařízení a oddělené místnosti.

Nadužívání audiovizuálních systémů ve školách a školských zařízení opakovaně ve svých zprávách zmínil i Veřejný ochránce práv. http://www.ochrance.cz

Podle závěrů Veřejného ochránce práv je navíc pro možnost využívání audiovizuálních systémů nutné splnit i podmínku nezbytnosti a přiměřenosti ve vztahu k prevenci negativních jevů. Monitorováním dětí pomocí kamerových systémů totiž podle ochránce nelze nahrazovat kvalitní pedagogické a psychologické vedení dětí. Chránit soukromí osob je však třeba i v případech, kdy není přímým záměrem použití kamer sledování osob, nýbrž i ochrana majetku.

Převzato z http://www.msmt.cz/socialni-programy/moznosti-uzivani-audiovizualnich-sy... , kde jsou i další odkazy k problematice audiovizuálních systémů.