MPSV pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám

Jen v roce 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí zařízením pro ohrožené děti, které vyžadují okamžitou pomoc, poskytlo cca 146,8 milionů Kč. S obdobnou částkou, tedy s celkem cca 150 miliony korun, počítá MPSV i v letošním roce. Dětem v krizových situacích v současné době pomáhá 48 státem podporovaných zařízení, která mohou zajistit ubytování až pro 644 malých klientů. V roce 2008 tato zařízení pomohla 670 dětem.
26 zařízení přitom zřídily fyzické či právnické osoby, pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 20 kraj a dvě obce. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka k tomu říká: „Je zřejmé, že ministerstvu není péče o ohrožené děti lhostejná. Mimo jiné o tom svědčí fakt, že se na vládě podařilo prosadit Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011.“
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jejichž život či příznivý vývoj jsou vážně ohroženy. Zejména pokud se jedná o děti tělesně nebo duševně týrané či zneužívané.
Zařízení rovněž pečují o děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Ochrana a pomoc přitom nespočívá jen v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování. Jde také o zabezpečení zdravotní péče, psychologické a poradenské pomoci a jiné nutné odborné péče.
Na poskytování okamžité pomoci se zaměřují pověřené nestátní organizace i zařízení
zřizovaná obcemi a kraji. Nacházejí se v různých místech České republiky. Kromě
Prahy je lze najít například v Brně, Blansku, Hodoníně, Znojmě, Kyjově, Strakonicích, Jablonném v Podještědí, Kopřivnici, Ostravě, Opavě, Karviné, Plzni nebo v Mostě.
Obce a kraje mohou zřizovat zařízení pro ohrožené děti přímo ze zákona. Taková krizová centra nepotřebují pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Fyzické a právnické osoby mohou poskytovat sociálně-právní ochranu dětí (včetně zřizování a provozování potřebných zařízení) pouze na základě pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí. O vydání pověření rozhoduje krajský úřad, příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla žadatele. Fyzickými a právnickými osobami jsou zpravidla občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby apod.
Krizovou pomoc dětem poskytuje například Dětské krizové centrum v Praze 4. Mimo jiné
vyhledává děti, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo
zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, zřizuje a provozuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti apod. Jen v roce 2009 dostalo od MPSV na svou činnost celkem 3 miliony 890 tisíc Kč.
Další zařízení poskytující krizovou pomoc dětem jsou v Brně, Znojmě, Kyjově, Českých
Budějovicích, Strakonicích, Hradci Králové, Opavě, Ostravě, Olomouci, Šumperku,
Chrudimi, Plzni, Kutné Hoře, Děčíně, Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Zlíně, Solanci
a Vsetíně.

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností
a tisková mluvčí MPSV

Tisková zpráva MPSV z 14.9.2009