MPSV předložilo na jednání vlády Průběžnou zprávu o plnění Národního akčního plánu

MPSV předkládá na jednání vlády 13.10. Průběžnou zprávu o plnění Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011
Dne 13. července 2009 vláda České republiky usnesením č. 883 schválila Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011 (dále jen „Národní akční plán“). Ministrovi práce a sociálních věcí byla uložena povinnost koordinovat plnění aktivit obsažených v Národním akčním plánu a současně předložit vládě průběžnou zprávu o jeho plnění. Vláda České republiky doporučila hejtmanům krajů, primátorovi hlavního
města Prahy a starostům obcí s rozšířenou působností podílet se v rámci své věcné působnosti na realizaci aktivit obsažených v Národním akčním plánu.
Průběžná zpráva o plnění Národního akčního plánu byla zpracována na základě podkladů získaných od gestorů jednotlivých úkolů, výstupů z jednání pracovních skupin a Mezirezortní skupiny.
V rámci plnění Národního akčního plánu se MPSV v první fázi zaměřilo na analýzu celého systému péče o ohrožené děti, tj. mj. i na mezirezortní spolupráci a mapování činností ostatních složek systému podílejících se na péči o ohrožené děti. Klíčovou úlohu v rámci ročního plnění Národního akčního plánu hrály zejména pilotní kraje a činnost Mezirezortní skupiny, zřízené ministrem práce a sociálních věcí jako nezávislý, iniciační a poradní orgán MPSV k transformaci systému péče o ohrožené děti.
Mezirezortní koordinační skupinu tvoří zástupci MPSV, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu vlády České republiky, Poslanecké sněmovny České republiky, Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí České republiky.
Struktura řešení plnění Národního akčního plánu na Mezirezortní skupině:

 • Analýza systému práce s ohroženými dětmi a rodinami
 • Síť služeb pro ohrožené děti a rodiny
 • Kvalita práce s ohroženými dětmi a rodinami
 • Řízení systému péče o ohrožené děti
 • Financování systému péče o ohrožené děti
 • Upevnění mezirezortní spolupráce a koordinace mezirezortních aktivit
 • Spolupráce s krajskými úřady, včetně ustanovení a navázání spolupráce
  s pilotními kraji pro ověření funkčnosti Národního akčního plánu
 • Řešena dílčí mezirezortní témata
 • Implementace Úmluvy o právech dítěte v rámci jednotlivých resortů

Tisková zpráva MPSV http://www.mpsv.cz/files/clanky/9648/12102010.pdf

Zpráva ke stažení na http://vzd.cz/prubezna-zprava-o-plneni-narodniho-akcniho-planu-k-transfo...