MŠMT vyzývá ke spolupráci

Výzva ke spolupráci na novelizaci zák. č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

V návaznosti na Národní akční plán Transformace a sjednocení péče o ohrožené děti a Rámcovou koncepci transformace ústavní péče odbor prevence, speciálního školství a institucionální výchovy připravuje novelu zákona č. 109/2002 Sb.

Obracíme se na Vás všechny, jednotlivce, školská zařízení i neziskové organizace, kdo se chcete již v této fázi do spolupráce zapojit, zasílejte nám své návrhy, podněty a připomínky ke stávající právní úpravě preventivně výchovné péče, ústavní výchovy a ochranné výchovy. Činit tak můžete přímo k rukám Mgr. Lenky Marečkové (lenka.mareckova@msmt.cz), která je přípravou novely a koordinací postupu pověřená a zodpovídá za ně.

Důvodem novelizace je vedle řady konkrétních úkolů vyplývajících i v této oblasti pro MŠMT z Národního akčního plánu transformace a sjednocení péče o ohrožené děti především potřeba co nejúplnější implementace mezinárodních smluv o lidských právech a právech dětí, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala, stejně jako řady doporučení o zacházení s dětmi, zejména Rady Evropy č. 5/2005 o právech dětí žijících v institucionálních zařízeních, snaha reflektovat vývoj nahlížení na práva dětí a zacházení s dětmi v institucionální výchově v mezinárodním kontextu posledních let, a využití řady praktických zkušeností školských zařízení se stávající právní úpravou a oblastmi, které je třeba upravit nově, odlišně anebo řešit problémy, které přináší v praxi.

Připomínky a podněty, které jste nám již zaslali v průběhu roku 2009, jsou do návrhu zapracovávány a budou všechny odpovídajícím způsobem využity. Po dokončení přípravných prací bude návrh novely zaslán všem školským zařízením, aby se k němu mohly v připomínkovém řízení vyjádřit.

Mgr. Klára Laurenčíková

náměstkyně ministryně pro sociální programy ve školství (skupina VI)

PhDr. Pavla Doležalová

ředitelka odboru prevence, speciálního školství a institucionální výchovy

Převzato z http://www.msmt.cz/socialni-programy/vyzva-ke-spolupraci