Náhradní rodiče a trh práce (projekt Asociace náhradních rodin ČR)

Klíčovými aktivitami jsou příprava pěstounů na přechodnou dobu, průběžné vzdělávání náhradních rodičů, vzdělávání rodičů pro uplatnění na trhu práce a vyškolení lektorů pro budoucí školení.
Projekt přichází s myšlenkou využití velkého potenciálu a zkušeností náhradních rodičů v kombinaci se školením (78 hodin), které může významně přispět k jejich uplatnění na trhu práce, např. jako asistentů, poradců v jiných náhradních rodinách či odborných organizacích.
Projekt Asociace náhradních rodin ČR zaměřený na vzdělávání náhradních rodičů probíhá ve dvou pilotních krajích - Vysočina a Zlínský kraj.
Projekt je možné sledovat na stránkách www.nahradnirodice.cz
V sekci "Kurzy" je možné se přihlašovat, jsou zde podrobně popsaná všechna chystaná školení.

Koordinátor projektu Aleš Dietrich
tel: 739 014 246, email: alesdietrich@seznam.cz

Administrativní asistentka Monika Dietrichová
tel: 739 014 224, email: monikadietrichova@seznam.cz

------------------------
Hlavní cíle projektu jsou:
- přenést a v ČR implementovat know-how ze zahraničí
- zvýšit kompetence náhradních rodičů pro působení na trhu práce (jak přímo výkon pěstounské péče, který bude považován za výkon závislé činnosti, tak v jiných oblastech trhu práce - terénní sociální práce s náhradní rodinou a služby pro rodinu)
- účinně reagovat na novou právní úpravu výkonu pěstounské péče, která se zásadním způsobem týká působení pěstounů na trhu práce

Konečným cílem jsou pro trh práce lépe připravení rodiče s dětmi, vybavení kompetencemi, které jim umožní snazší zapojení do pracovního procesu.

Během měsíců prosince a ledna proběhla 3 setkání se zahraničním partnerem, na kterých došlo k výměně informací mezi zahraničními experty a našimi lektory-metodiky a členy realizačního týmu, které vedly k postupnému vytváření jednotlivých vzdělávacích modulů, bylo upřesněno jakým způsobem dojde k reálnému předávání vlastního know-how a jeho zakotvování do materiálů, upřesnění kompetencí a činností při tvorbě osnov, sylabů a vzdělávacích materiálů. Dále byly upřesněny profily absolventů pro následující vzdělávací aktivity. Také se zde ukotvily obsahy jednotlivých akreditací.

Během těchto měsíců dále došlo k sestavení realizačního týmu. Byla vytvořena prezentace, informační letáky projektu a vlastní webové stránky projektu. Došlo k podpisům Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci s partnery projektu.

V měsíci únoru a březnu mají být podrobně vypracovány všechny školící materiály a v dubnu se začne s jejich akreditací. Od května se pak začnou účastníci projektu již školit v prvních vzdělávacích kurzech.

Více informací naleznete na www.nahradnirodice.cz
Projekt ESF OPLZZ byl zahájen 1.12.2012.

-------------------
Zdroj http://www.anrcr.cz/node/997