Národní akční plán péče o ohrožené děti je v první fází své realizace

Tisková zpráva MPSV z 1.3.2010

Profesionální a dobře fungující systém péče o ohrožené děti je prioritou Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009–2011 (NAP). Plánem se průběžně zabývá a jeho plnění hodnotí mezirezortní skupina expertů koordinovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Na posledním jednání 3. února 2010 představil zástupce firmy Heuréka CZ, spol. s r.o. (vítěz veřejné zakázky) Analýzu systému péče o ohrožené děti, která je první fází NAP. Pro to, aby analýza měla vypovídací hodnotu, je třeba nasbírat data od všech zainteresovaných stran, včetně pracovníků, kteří v dané oblasti působí.

V České republice žije přibližně 20 tisíc dětí v dětských domovech, ústavech sociální péče, kojeneckých ústavech, diagnostických a výchovných ústavech a 580 tisíc v tzv. neúplných rodinách, které se snadno stávají disfunkčními. Příčiny ohrožení dětí mají původ především v rodinném zázemí. I z toho důvodu bude transformace péče o ohrožené děti zaměřena nejen děti, ale zejména na rodiny, které neplní své základní funkce. K tomu je potřeba důkladně zmapovat současné nastavení i probíhající změny stavu podmínek, procesů a služeb, legislativy a finančních toků v této oblasti. MPSV by proto chtělo využít speciální monitorovací interaktivní webový portál, který má fungovat na principu sociální sítě a má sloužit zejména pro komunikaci o systému péče o ohrožené děti.
Cílem tohoto projektu je získat zpětnou vazbu od pracovníků, kterých se daná oblast týká, z ministerstev, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), dětských domovů, neziskových organizací a dalších institucí. V programu Portfolionet by součástí portálu od května 2010 měly být různé ankety a diskuse, kde se budou moci pracovníci vyjádřit a uvést nové podněty k postupu transformace.
Současně se sběrem dat o jednotlivých bodech transformace jednají pracovní skupiny. Zabývají se výživným, metodikou práce s ohroženými dětmi a rodinami, náhradní rodinnou péčí a dalším. Na meziresortní bázi řeší MPSV například přípravu koncepce Dětských center s Ministerstvem zdravotnictví a spuštění systému včasné intervence s Ministerstvem vnitra. Dětská centra představují systém komplexní péče nejen o ohrožené děti, ale o celé rodiny ve formě zdravotnické a sociální pomoci, poradenství, terapií sociálně právní ochrany či vzdělávání. Systém včasné intervence má fungovat především na místní úrovni a jeho cílem je prevence dětské kriminality. Oba projekty mají pomáhat ohroženým dětem a jejich rodinám předcházet krizovým situacím, popřípadě je řešit.

V poslední době se v České republice lépe než dříve daří umisťovat děti mimo státní ústavy. V roce 2008 mělo alespoň jedno dítě v pěstounské péči 5 178 rodin, osvojeno bylo 542 dětí a 11 402 dětí bylo svěřeno do péče jiných občanů než rodičů. NAP definuje klíčové principy, které jsou nutné pro zvýšení kvality péče o ohrožené děti. Jedná se o preferenci péče o děti v rodinném prostředí před péčí ústavní, prohloubení preventivní práce s ohroženými rodinami a snížení počtu dětí odejmutých z péče rodičů, individuální přístup a aktivnější zapojení rodin a dětí do řešení jejich situace.
Na plnění plánu se podílí všechny složky systému bez ohledu na rezort, který je za danou oblast odpovědný. V NAP týmu jsou kromě odborníků z MPSV také experti z ministerstev vnitra, školství mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, pro místní rozvoj, zdravotnictví, zahraničích věcí a pro lidská práva a menšiny. Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 naleznete na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7710/Narodni_akcni_plan.pdf.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/8365