Návrh optimalizace systému řízení ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti

Sociofaktor, s.r.o.

Návrh optimalizace je zaměřen především na sjednocení systému ochrany dětí v České republice včetně vymezení role a kompetencí jednotlivých úrovní veřejné správy. Jsou řešeny vazby mezi potřebami dětí a rodin, systémem služeb pro ohrožené rodiny a děti a oblastí náhradní rodinné péče. U všech složek systému je sledován způsob řízení kvality, měření efektivity výkonů a navazující kontrolní mechanismy. Návrh optimalizace se zabývá rovněž otázkou dostupných zdrojů ve stávajícím systému a jejich možného využití pro optimalizovaný systém (přesměrování stávajících lidských, materiálních a finančních zdrojů). Výstupem dokumentů jsou rovněž doporučení na provedení některých legislativních opatření a dalších strategických kroků, a dále popis procesů, které k realizaci opatření uvedených v Návrhu optimalizace povedou, včetně jejich harmonogramu. Návrh legislativních
opatření vychází se stávajícího právního stavu. Respektuje skutečnost, že v nedávné
době došlo novým občanským zákoníkem k zásadní koncepční úpravě rodinného práva, u níž lze předpokládat dlouhodobou platnost. Jde zejména o otázky práv a povinností rodičů, případně jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Do této oblasti proto Návrh optimalizace zasahuje jen minimálně.
Dokument byl koncipován tak, aby ho bylo možno využít jako podklad pro strategické plánování (například pro přípravu Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období let 2016 až 2018) a legislativní činnost Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti ochrany dětí a péče o ohrožené děti.

Celý dokument je ke stažení na http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/optimalizacerizeni