Nové cesty sociálnej inklúzie Rómov

Ústav etnológie SAV realizuje výskumný projekt zameraný na mapovanie vplyvu pôsobenia náboženských misií na sociálnu inklúziu Rómov na Slovensku – projekt SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou).

Plán projektu vypracovala samostatná vedecká pracovníčka ÚEt SAV, Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. a realizáciu projektu podporil Fond sociálneho rozvoja v rámci Národného programu Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Projekt realizuje tím riešiteľov zložený z pracovníkov ÚEt SAV (Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., Mgr. Juraj Štofej a Mgr. Ľudmila Hrustičová.), ako aj z externých výskumníkov s bohatými skúsenosťami z výskumov religiozity a s prácou v rómskych komunitách.

Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou si kladie za cieľ kvantitatívne i kvalitatívne zmapovať efektivitu sociálneho začlenenia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách na Slovensku náboženskou cestou. Podobný výskum na Slovensku doposiaľ ešte neprebehol. Na základe doterajších čiastkových výskumov, na ktorých sa podieľal predkladateľ projektu, je však zrejmé, že v predmetných lokalitách prebieha medzi Rómami aktívna misijná činnosť rôznych tradičných i netradičných náboženských hnutí. Ako sa predbežne ukazuje, priamym či nepriamym dopadom ich pôsobenia je sociálna inklúzia vylúčených Rómov. Tento nástroj sa momentálne javí nielen ako mimoriadne účinný v odstraňovaní rôznych "sociálne patologických javov" medzi marginalizovanými Rómami, ale aj ako nástroj pôsobiaci už v krátkodobej perspektíve. Prakticky ihneď po náboženskej konverzii totiž dochádza k upusteniu od spomenutých "sociálne patologických javov" a k následnej sociálnej inklúzii vylúčených Rómov do väčšinovej spoločnosti. Spolu s konverziou aj u Rómov často dochádza k posilneniu javov, ktoré v dlhodobejšej perspektíve môžu napomôcť ich uplatneniu sa na trhu práce. Dochádza napríklad k odstráneniu negramotnosti (resp. nárastu gramotnosti), a tiež k nárastu komunikačných i sociálnych zručností. Nemenej významným faktorom je tiež zvýšenie frekvencie (obojstranne) pozitívnych kontaktov medzi Rómami a majoritou, ktoré vedie k prekonávaniu vžitých stereotypov a obojstranných bariér. Predbežne sa tiež javí, že konvertovaní Rómovia sa snažia aktívne znížiť mieru externej sociálnej odkázanosti (či už od štátu alebo interných rómskych skupín). Nástroj sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou sa preto v súčasnej ekonomickej situácii na Slovensku ukazuje nielen ako multispektrálny, ale aj mimoriadne efektívny. Napriek predpokladanej účinnosti tohto sociálneho nástroja na inklúziu Rómov do väčšinovej spoločnosti jeho efektivita doposiaľ nebola zmapovaná. Projekt sa preto vo svojich jednotlivých etapách pokúša kvantitatívne i kvalitatívne zmapovať faktor náboženskej konverzie v procese sociálnej inklúzie medzi Rómami na Slovensku.

Celý článek na http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=3519

Sprava v tv markiza http://www.youtube.com/watch?v=CoKa2toyu0A&feature=player_embedded