O meste, v ktorom je detstvo v rodine najvyššou prioritou

Daniela Žilinčíková

O zodpovednej samospráve...a ochrane detstva.
O bezpečnom meste pre dieťa...

Predstavujem si Banskú Bystricu o pár rokov....na každom sídlisku a v každej väčšej štvrti mesta funguje  Centrum rodinných komunitných služieb. Rodiny z okolia môžu prísť na denné akcie, môžu využiť v rôznych životných situáciách a problémoch rôzmanité komunitné podporné služby...alebo môžu prísť len tak, pretože je tam komunitný program, spoznajú sa tam rôzne rodiny: tie, ktoré majú malé deti, tie ktoré majú puberťákov, ale i tie, ktoré hľadajú pre svoje imobilné deti rovesníkov. Centrá rodinných komunitných služieb vzniknú na základe potrieb konkrétnej komunity. Rodiny sem radi prichádzajú, lebo je tu atraktívny program pre každého, a hlavne je na ich sídlisku, a fungujú cez týždeň aj počas víkendov do deviatej hodiny večer. Deti tu majú svoje podporné skupiny, rôzne korektívne programy a voľnočasové aktivity. Ihriská majú svojich komunitných správcov, sú udržiavané, osvetlené, takže decká ich vyhľadávajú aj večer...a menej sa nudia.
Popritom v meste funguje Centrum pre podporu rodiny : v ňom sú k dispozícii pre rodičov poradenské služby ( pre individuálne poradenstvo) : psychológovia, špecializovaní sociálni pracovníci, pedagógovia a po individuálnom poradenstve si môžu vybrať rodičovský skupinový rozvojový program: pre rodičov, ktorí si nevedia poradiť s puberťákom, ale aj pre rodičov, ktorí mali ťažké detstvo a preto nechcú riskovať a snažia si rozvíjať svoje rodičovské zručnosti. Kedˇ sa v rodine vyskytne problém, najprv „sieťovací“ pracovníci z Centra podpory rodiny zosieťujú služby pre pomoc rodine : prepoja lekárov, učiteľov, pracovníkov Centra komunitných služieb a ďalších organizácii...

Predstavujem si ako v Banskej Bystrici o pár rokov dobrovoľne pracuje 10 rodičov ako tútorov pre iných rodičov, ktorí majú ťažší začiatok...predstavujem si ako v Banskej Bystrici, keď má dôjsť k rozdeleniu rodiny, je rodičom a ich deťom poskytnutá skutočná pomoc vo forme rozmanitých služieb, aby rozdelenie bolo dostatočne citlivé a ohľaduplné pre všetkých....predstavujem si v Banskej Bystrici dostatok náhradných rodičov , ktorí príjmu malé dieťa na krátky čas, kým rodičia prejdú procesom sanácie.....a dieťa aj keď je právne oddelené od rodičov, je s nimi v dennom kontakte...predstavujem si náhradných rodičov, ktorí sa starajú o dieťa aj na dlhší čas a podporujú ho, aby sa stretávalo so svojou rodinou...žijú v jednom meste, takže je to jednoduché....predstavujem si Banskú Bystricu ako mesto, z ktorého deti zo svojich rodín neodchádzajú....Postupne klesá počet vyňatých detí, lebo sa problémy zachytia včas....stúpa počet služieb pre rodiny v kríze, počet náhradných rodín, služby pre rodiny ako celok sú samozrejmosťou. Predstavujem si....

Koncom roka 2006 mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici prijalo rozvojový dokument, v ktorom sa píše o rozvoji služieb na ochranu a podporu rodiny, pracovníci úradu i poslanci sa prihlásili k vízii mesta ako Mesta rodiny. V roku 2006 mesto vyčlenilo peniaze na podporné aktivity v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti: a tak mohla na území mesta prebehnúť lokálna kampaň k vyhľadávaniu nových náhradných rodičov, víkendový pobyt pre náhradné rodiny z tohto regiónu, workshop pre obecných a komunitných sociálnych pracovníkov, psychohygienický pobyt pre pomáhajúcich profesionálov pracujúcich s rodinou....a okrem toho mesto vyčlenilo výrazné finančné i ľudské zdroje na zlepšenie služieb priamo pre rodiny v ohrození (už druhý rok finančne podporuje služby Centra rozvoja rodičovských zručností Bazalka) – sekundárnu a terciárnu prevenciu.

Tejto samospráve sú jasné veci ..... Možno aj preto vstupuje do dlhoročného projektu Banská Bystrica – mesto rodiny spolu s Nadáciou Socia a s Návratom, občianskym združením. Bude to pilotný projekt, ktorého cieľom je vybudovať funkčnú sieť komunitných služieb pre rodiny ako celok a eliminovať odchody detí z rodín. V prípade, že bude musieť byť dieťa oddelené od svojej rodiny, budú mu poskytnuté služby výhradne rešpektujúce detstvo : náhradná rodinná starostlivosť v čo najbližšom okolí dieťaťa prispôsobená jeho rodinnej situácii.

Máme mestá s prívlastkom zdravé, i s prívlastkom historické,...Banská Bystrica by postupne mohla byť na Slovensku prvým bezpečným mestom pre deti....mestom, v ktorom detstvo v rodine je najvyššou prioritou......Prvé kroky mesta o tom svedčia, prevzalo zodpovednosť v zmysle Zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a pozvalo k nej organizácie, ktoré by mohli a chcú pomôcť. Táto samospráva sa už rozbehla.....čas a miesto je však pre všetkých.

V júni 2008 sa projekt Banská Bystrica – mesto rodiny naplno rozbehol: čítajte na www.bb.mestorodiny.sk

zilincikova@navrat.sk