Ochranná výchova a ústavní výchova

Není možné, aby ochranná výchova uložená podle zák. č. 218/2003 Sb. a ústavní výchova, nařízená podle zák. o rodině byly vykonávány současně. Při střetu obou výchov u téže osoby je nutné vycházet ze zásady, že je li nařízena ochranná výchova podle zák. č. 218/2003 Sb., v době, kdy se dítě mladší patnácti let nebo mladistvý nachází ve výkonu ústavní výchovy, má přednost výkon ochranné výchovy. Ústavní výchovu je přitom nutné podle občanskoprávních předpisů ukončit.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 1158/2007, ze dne 17.10.2007)

Nejvyšší soud České republiky jako soud pro mládež rozhodl v právní věci nezletilého V. P., zastoupený opatrovníkem Mgr. Š., advokátem, vedené u Městského soudu v Brně, soudu pro mládež, pod sp. zn. 97 Rod 146/2006, o dovolání státního zástupce
Městského státního zastupitelství v Brně proti rozsudku Krajského soudu v Brně, soudu pro mládež, ze dne 17. 4. 2007, sp. zn. 4 Rodo 8/2007, tak, že rozsudek Krajského soudu v Brně, soudu pro mládež, ze dne 17. 4. 2007, sp. zn. 4 Rodo 8/2007, a rozsudek Městského soudu v Brně, soudu pro mládež, ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 97 Rod 146/2006, se zrušují a Městskému soudu v Brně, soudu pro mládež, se věc vrací k dalšímu řízení.

http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/ochranna-vychova-a-ustavni-vy...