Opomíjená agenda - Ochrana dětí bez odpovídající rodičovské péče

Ve dench 30.11. - 3.12 se uskutečnila prestižní 1010. WILTON PARK KONFERENCE, kterou spolufinancovala organizace Save the Children ve spolupráci s UNICEF a The Better Care Network

Save the Children, společně s UNICEF a Better Care Network, pozvali představitele vlád, dárců, mezinárodních organizací, soukromých nadací a univerzitní pracovníky, aby společně zkoumali výzvy a možnosti ochrany dětí bez odpovídající rodičovské péče.
Nové Směrnice o náhradní péči o děti společně s Úmluvou o právech dítěte stanovují jasný rámec akcí na podpou rodin, aby se mohly starat o své děti a na rozvoj rodinných alternativ k ústavní péči. Tato konference chtěla přinést novou energii k realizaci změn potřebných k zajištění lepší péče ochrany ohrožených dětí.

Doporučení:
V zájmu boje za změny potřebné ke zlepšení situace dětí bez odpovídající rodičovské péče vyvstaly z konference následující zásadní doporučení:

  • Jako základ pro intervence je potřeba více výzkumů v zájmu porozumnění zranitelnosti dětí, příčin umístění dětí do péče, opatření potřebných k podpoře dětí a rodin. Je třeba více důkazů na základě obecných a mezinárodně akceptovaných měření výstupů ke zhodnocení a prokázání účinnosti jednotlivých opatření a k možnosti porovnání a sdílení informací.
  • Při hledání řešení máme počítat se silnými stránkami rodina a dětí a zajistit jejich smysluplnou účast ve všech aspektech jejich životů stejně tak jako při rozvoji nových postupů a praktik.
  • Postupy a programy musí odrážet principy zakotvené v Úmluvě o právech dítěte a ve Směrnicích o náhradní péči o děti se zaměřením na prevenci rozdělení rodin a zajištění stabilní náhrdní rodinné péče pro děti, které nemohou žít se svými rodiči.
  • Politická vůle a vedení vlád je zásadní pro koordinaci postupů a programů ve vztahu k blahobytu dětí mezi národními a místními vládami, dárci a provádějícími organizacemi.
  • Prevence je zásadní pro zajištění, aby dětí mohly zůstat ve svých rodinách. Programy musí reagovat na příčiny, které vedou k tomu, že rodiče nemohou poskytovat odpovídající péči a ochranu svým dětem prostřednictvím sociální péče, sociálního zabezpečení, školství a zdravotnictví (včetně ochrany před znaužíváním návykových látek) a prostřednictvím rozvoje širšího systému ochrany dětí .
  • Programy sociální orchany mají být kombinovány s investicemi do poskytovaných služeb a účinné kontroly. Mají usilovat o zaměření na nejzranitelnější děti, včetně dětí bez střechy nad hlavou.
  • V zemích nepřiměřeně spoléhajících na ústavní péči je vyžadováno provedení ndeinstitucioanlizace, které musí probíhat zároveň se znovusjednocením dětí s jejich rodinami (kdykoliv je to možné a zvláště pro děti do tří let), dostupností služeb pro rodiny a komunity a poskytováním kvalitní alternativní náhradní rodinné péče. Uznáváme, že takový proces vyžaduje dlouhodobé odhodlání a vytrvalé úsilí k vybudování veřejného a politického porozumění zranění, která oddělení rodin a zbytečná institucionalizace působí.
  • Je třeba investovat do pracovních míst v systému ochrany dětí v zájmu poskytování potřebných podpůrných služeb a alternativních umístění do péče. To zahrnuje zlepšení ve výběru, udržování, školení a supervizi sociálních pracovníků, dalších odborníků, náhradních pečovatelů a dobrovolníků pracujících s ohroženými dětmi.
  • Všechny formy péče, včetně náhrandí rodinné péče, musí být regulovány, monitorovány a podporovány, aby byla zajištěna dobrá péče o děti a pravidelné zhodnocení jejich potřeb. Pro zjištění kvalitní péče je klíčové vytváření národních standardů založených na Směrnicích o náhradní péči o děti.
  • Pro zlepšení ochrany a péče o děti s postižením, děti v domácnostech vedených dětmi, děti žijící na ulici a migrující děti je třeba další výzkumy, rozvoj programů a diskuze. Další opomíjenou klíčovou oblastí je agenda následné péče o děti opouštějící náhradní péči.

Převzato z http://www.wiltonpark.org.uk/highlights/viewstory.aspx?url=/wp_129054431...