Péče o ohrožené děti se má sjednotit, pomůže Národní akční plán

Tisková zpráva MPSV z 27.10.2009

Systém péče o ohrožené děti musí být průhledný a funkční tak, aby dítě v krizi mělo
perspektivu a zbytečně se nedostávalo do institucí, tj. například do kojeneckých ústavů, dětských domovů nebo diagnostických ústavů. Shodla se na tom meziresortní koordinační skupina k transformaci systému péče o ohrožené děti, která nedávno jednala na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Pracovní tým, v kterém jsou kromě expertů z MPSV i odborníci z ministerstev vnitra, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, zahraničních věcí a ministra pro lidská práva a národnostní menšiny, debatoval také o plánované analýze systému. Realizovat se má v rámci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011 (dále jen „NAP“ - http://www.mpsv.cz/files/clanky/7440/NAP.pdf).
NAP letos v červenci schválila vláda. Definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. Transformace má čtyři základní cíle:

  • snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče,
  • zvýšit životní šance dětí, podporovat rozvoj osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumové i fyzické schopnosti v co nejširším objemu a zachovávat životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj.
  • zvýšit kvalitu práce a dostupnost služeb pro ohrožené děti a rodiny,
  • sjednotit postup pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení dítěte.

Proto, aby systém péče o ohrožené děti vyhovoval požadavkům nejlepšího zájmu dítěte, je třeba změnit ho v následujících oblastech:
1. Síť
2. Kvalita
3. Řízení
4. Financování
5. Legislativa
Změny se týkají všech složek systému - vertikálně (od úrovně pracovníků v terénu, obcí, až po ústřední orgány státní správy a nestátní organizace s celostátní působností) i horizontálně (tj. napříč resorty, které se podílejí na práci s ohroženými dětmi a rodinami, napříč subjekty státní správy, samosprávy a nestátního sektoru). Vše přitom musí probíhat současně a koordinovaně.
Koordinátorem meziresortní skupiny je MPSV. Ministr práce a sociálních věcí Petr
Šimerka se aktivně, jako předseda pracovního týmu, zúčastnil jednání 14. října 2009. Ke změně systému péče o ohrožené děti říká: „Transformace je dlouhodobý proces, do kterého se musí aktivně zapojit všechny složky, aby výsledek pomohl těm, kteří si sami pomoci neumí. Je na nás, abychom jim usnadnili život a jsem rád, že hledat řešení budou kromě státních organizací také zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Zapojovat chceme i další odborníky tak, aby konsensus vycházel z potřeb skutečného života a praktických zkušeností.“
Výchozím předpokladem transformace je komplexní analýza systému. Ta dosud v České
republice chybí a bude proto první fází realizace NAP. Analyzovat se budou tři oblasti:

  • postup ohroženého dítěte napříč systémem (resorty),
  • regionální (krajské) sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny,
  • řídící, metodické a kontrolní funkce státní správy.

V současné době se připravuje zadávací dokumentace na provedení analýzy tak, aby
veřejná zakázka mohla být vypsána ještě na podzim letošního roku.
Z praxe je zřejmé, že systém péče o ohrožené děti není v České republice jednotný.
Zejména specializované odborné služby (např. dětská psychiatrie), ale i běžné terénní služby (např. poradenství, doprovázení aj.) nejsou v některých regionech dostupné.
Stejně tak nejsou pevně stanoveny standardy kvality práce s ohroženými dětmi. I ty by měly v rámci NAP vzniknout, měly by mít nadresortní charakter a hlavní cíl: pomáhat ohroženým dětem a rodinám. Definovat budou základní parametry práce s klientem a jeho rodinou, etický rozměr práce, typologie služeb a jejich síťování. Standardy rovněž budou jasně stanovovat požadavky na kvalifikaci pracovníků, řízení a financování práce s ohroženými dětmi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností,
e-mail: stepanka.filipova@mpsv.cz
www.mpsv.cz