Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji

Analýza potřeb a služeb

Občanské sdružení Rozum a Cit

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Systém péče o sociálně znevýhodněné děti - děti žijící mimo vlastní rodinu nebo ohrožené umístěním do ústavního zařízení - ve Středočeském kraji“, který reaguje na často zaznívající stesky na současný systém péče o ohrožené děti. Ten je, dle kritiků, roztříštěný, spolupráce mezi státní správou, jednotlivými organizacemi a odborníky je nedostatečná a podpora poskytovaná ohroženým dětem tak není koordinována a chybí návaznost, čímž se stává neefektivní a z hlediska zájmů dítěte nedostatečná.
Náš projekt je realizován v období od července 2008 do konce června 2010 a je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu.
Projekt navazuje na dosavadní aktivity našeho občanského sdružení. Inspirací pro jeho vznik jsou přímé zkušenosti a postřehy z předešlé činnosti organizace, např. projektu „Pěstouni mají právo na služby“.
Počáteční fáze projektu spočívala v mapování situace péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji a následné analýze zjištěných faktů. V jeho rámci jsme také, mimo jiné, oslovili zahraniční odborníky na danou oblast a uvažujeme o možnostech co nejlepšího využití jejich zkušeností, popřípadě vhodnosti zavedení některých takto získaných technik a modelů práce do praxe v naší zemi. Velmi ochotně
s námi spolupracovali zejména kolegové ze Slovenska (o. z. Návrat a Nadácie Rozum a Cit), ale využili jsme také zkušenosti odborníků z Polska, Velké Británie a Spojených států amerických.
Na základě výsledků analýzy v současné době začínáme pracovat ve 3 interdisciplinárních pracovních skupinách. Spolu s příslušnými pracovišti OSPOD budeme řešit prostřednictvím případových konferencí konkrétní případy znevýhodněných dětí. Práce těchto skupin bude podkladem pro vytvoření modelu
použitelného v rámci celého kraje, ale i celé ČR.
Publikace, kterou právě držíte v rukou, shrnuje výsledky námi provedeného průzkumu. Východiskem jsou data sesbíraná na území Středočeského kraje v období listopad 2008 – květen 2009 v oblasti péče o sociálně znevýhodněné děti formou dotazníků a strukturovaných rozhovorů. Respondenty byli pracovníci oddělení sociálněprávní ochrany dětí v kraji, zúčastnilo se všech 26 pracovišť a dále pěstounské rodiny z dané lokality, neziskové organizace, jejichž činnost s danou problematikou souvisí,
školská, výchovná a zdravotnická zařízení, poradenská a další pracoviště.
Cílem mapování bylo zpřehlednit stávající nabídku poskytovaných služeb v oblasti péče o ohrožené děti se zvláštním zřetelem na nabídku služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a zlepšit tak vzájemnou informovanost mezi odborníky i potenciálními uživateli služeb. Dále pak navázat a rozvinout vzájemnou spolupráci subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji.
Poznatky z mapování a následné analýzy budou využity jako podklad pro rozvoj nových služeb a síťování jednotlivých subjektů a odborníků.
Materiálu i projektu může být vytýkáno větší zaměření na skupinu dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči nebo dětí ohrožených ústavní výchovou. Toto užší vymezení vyplývá z dlouhodobého zaměření Občanského sdružení Rozum a Cit, které se specializuje na všestrannou podporu dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Přesto jsme v průběhu naší práce nahlédli na problematiku ohrožených dětí v širších souvislostech a více provázali práci s ostatními subjekty. Zpřehledněním systému péče a podpory o ohrožené děti ve Středočeském kraji můžeme přinést další inspiraci nejen pro nás, ale i pro partnerské organizace pracující na poli péče o ohrožené děti.

PřílohaVelikost
Pece_o_ohrozene_deti_SCK.pdf1.48 MB