Počet dětí v pěstounské péči stoupá - tisková zpráva MPSV

Od roku 1993 do roku 2009 bylo v České republice svěřeno do pěstounské péče 15 984 dětí, tj. průměrně 940 dětí ročně. Každým rokem až na výjimky se počet dětí umístěných do pěstounské péče zvyšoval, v roce 1993 jich bylo umístěno 656, zatímco v roce 2009 jich bylo 1568. Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), které koordinuje transformaci systému péče o ohrožené děti v České republice, je pěstounskou péči ještě více posílit.
MPSV bude pracovat především na zvyšování prestiže pěstounských rodin, realizaci osvětové a informační kampaně a zintenzivňování spolupráce státu a neziskových organizací při vyhledávání vhodných pěstounů. Ideálním stavem by bylo dosažení takového počtu pěstounských rodin, aby bylo možné svěřit do péče pěstounů všechny děti, které nemohou být z dočasných nebo trvalých důvodů v péči vlastních rodičů a zároveň u nich nejsou splněny podmínky pro osvojení.
Pěstounská péče v České republice je už nyní na vysoké úrovni. Pěstouni musí projít odborným posouzením a odbornou přípravou, což zahrnuje psychologické posouzení, posouzení zdravotního stavu žadatele, schopnosti dětí žijících v domácnosti s žadatelem přijmout další dítě do rodiny, bytových, majetkových a sociálních poměrů a bezúhonnosti žadatele a dalších osob, se kterými sdílí domácnost. Výkon pěstounské péče podléhá kontrole státu. Pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí musí navštívit dítě v pěstounské péči minimálně jednou za šest měsíců a nejméně jednou za rok podat soudu zprávu o průběhu pěstounské péče a o vývoji dítěte.
Pěstouni pobírají za výkon pěstounské péče odměnu, a to buď ve formě dávky státní sociální podpory, nebo ve formě odměny vyplácené zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Aktuálně odměna činí 3 126 Kč měsíčně za každé dítě svěřené do pěstounské péče, v případě péče alespoň o jedno dítě se zdravotním postižením nebo při péči alespoň o 3 děti svěřené do pěstounské péče dosahuje základní výše odměny pěstouna částky 17 192 Kč (jde o tzv. zvláštní odměna pěstouna).
Probíhající transformace vychází z „Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na roky 2009–2011“, který v červenci loňského roku schválila Vláda České republiky. Cílem reformy je do systému péče o ohrožené děti vnést řád,pravidla pro vzájemnou a včasnou informovanost, standardy práce všech aktérů a jednotné metodiky. Pro implementaci změn budou využity finanční prostředky Evropské unie. Více informací naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/7259.

Převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/9528/24092010-opr.pdf