Předškolní vzdělávání a péče o děti (OECD)

Česká školní inspekce má svou zástupkyni v projektu OECD Předškolní vzdělávání a péče o děti PhDr. I. Borkovcovou.
V rámci tohoto projektu zaměřujícího se především na kvalitu předškolního vzdělávání vydala OECD v r. 2012 publikaci Starting Strong III : A Quality Toolbox for ECEC , která poskytuje přehledy výzkumů, mezinárodní srovnání a příklady osvědčené praxe z různých zemí.
---------------------------------

Česká školní inspekce má od roku 2012 nově svou zástupkyni v projektu OECD Předškolní vzdělávání a péče o děti /Network on Early Childhood Education and Care (ECEC) – OECD/, který funguje jako síť pro získávání informací, tvorbu analýz a pro setkávání odborníků v této oblasti. Je řízen přímo Výborem pro vzdělávání (EDPC) OECD. Českou republiku v projektu ECEC - OECD zastupuje na základě nominace MŠMT PhDr. Irena Borkovcová z České školní inspekce irena.borkovcova@csicr.cz

Předškolní vzdělávání a raná péče, (dále jen ECEC), se stává politickou prioritou v mnoha zemích. Výzkumy ukazují, že ECEC přináší řadu výhod, včetně sociálních a hospodářských. Děti, které získaly dobré základy pro učení v raném dětství, budou mít lepší výsledky ve svém dalším životě.

V dubnu 2011 vyjádřilo MŠMT zájem na projektu pokračovat ve spolupráci s Českou školní inspekcí. Nový mandát pro ECEC byl přijat od 1.1. 2012 do 31.12. 2016. Členské státy se mohou účastnit práce v síti bez finančních nákladů, předpokládá se ovšem aktivní spolupráce, zejména aktivní účast v pracovních skupinách, průběžné zasílání informací a dat k řešeným tématům a připomínkování pracovních materiálů.

Projekt "Podpora kvality vzdělávání a péče v raném dětství" řízený sítí ECEC OECD se na problematiku kvality ECEC cíleně zaměřuje. Klade si za cíl kvalitu ECEC definovat.
V publikaci vydané v r. 2012 Starting Strong III : A Quality Toolbox for ECEC vymezuje pět nástrojů politiky, které mají potenciál přispět ke zvýšení úrovně a kvality v předškolním vzdělávání a rané péči. Poskytuje stručné přehledy výzkumů, mezinárodní srovnání a příklady osvědčené praxe z různých zemí. Může být využit pro sledování trendů v předškolním vzdělávání a péči v zemích OECD, ke srovnávacím analýzám a hodnocení kvality tohoto stupně vzdělávání v ČR. Zároveň poskytuje náměty k diskusi o kladech a záporech národní politiky a může napomoci k řešení problémů preprimárního vzdělávání v naší zemi.

Podrobnější informace o projektu ECEC, včetně odkazu na on-line verzi publikace Starting Strong III, naleznete na www.oecd.org/edu/earlychildhood.

Převzato z http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-spoluprace/CSI-ma-svou-zastupky...

-----------------------------------------

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) je světová organizace sdružující v současné době 34 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, které projevily zájem a splnily podmínky stanovené pro členství v OECD. Česká republika je členem OECD od prosince roku 1995, což jí mj. umožňuje účastnit se mezinárodní mnohostranné spolupráce členských zemí OECD v oblasti vzdělávání.
http://www.oecd.org