Projekt „Bezpečný začátek“ na podporu dětí přecházejících z ústavní péče do rodin byl odzkoušen

Roční projekt občanského sdružení Rozum a Cit s názvem Bezpečný začátek - podpora „připoutání se“ dětí přijatých do náhradních rodin, který finančně podpořila nadace OKD, se blíží ke svému závěru.

Projekt byl zaměřen na děti, které přecházejí ze zařízení ústavní výchovy do náhradních rodin. Jedná se o děti, které si s sebou nesou různá traumata (např. týrání, zneužívání a psychickou deprivaci), často jde o děti jiného etnika a také o děti se zdravotním či mentálním handicapem.
Cílem projektu bylo podpořit v maximální možné míře jejich „připoutání se“ k náhradní rodině tak, aby byl usnadněn pozitivní rozvoj dětí a zároveň byla podpořena rodina jako celek. Konečným cílem projektu bylo úspěšné zapojení těchto dětí do běžného života.
Termín „připoutání se“ je podstatným momentem náhradní rodinné péče celkově, za „připoutání“ považuje citové přilnutí dětí k náhradním rodičům, což je základem jejich zdárného vývoje.

Projekt Bezpečný začátek využil jedinečného spojení dvou již existujících unikátních služeb OS Šafrán dětem a OS Rozum a Cit.
OS Šafrán dětem připravil děti již v ústavu na odchod do náhradní rodiny - prostřednictvím různých technik (např. aromaterapie, muzikoterapie atd.) vytvářel pracovník tohoto občanského sdružení pozitivní paměťové stopy, jež si s sebou dítě nese i do nové rodiny. Děti si s sebou navíc do nové rodiny přinášejí svůj „Kufřík bezpečí“, který obsahuje například osobní loutku, písničky, které má dítě rádo atd. Terénní pracovník, který dítě zná, pomáhal náhradním rodičům s navazováním kontaktu a v komunikaci s přijatým dítětem. Stejně tak usnadňoval porozumění a komunikaci dítěte s jeho okolím.
V návazné spolupráci pracovník OS Rozum a Cit připravoval rodiče ještě před příchodem dítěte a dále podporoval rodinu, její stmelení a stabilizaci po příchodu dítěte do rodiny.
Právě takový typ práce nastiňuje cestu, kterou by se měla práce s dětmi z ústavu do rodiny ubírat a celkově zapadá do současné transformace péče o ohrožené děti v České republice. Vždyť na každém dítěti přece záleží!

--------------------------------------------

Občanské sdružení a Nadační fond Rozum a Cit
Občanské sdružení Rozum a Cit je nezisková organizace, která od roku 2000 podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice a nabízí náhradním rodinám prostřednictvím svých služeb podporu, která vede k porozumění chování a potřeb dětí a k získávání praktických informací o tom, jak řešit jednotlivé problémy spojené s výchovou.
http://www.rozumacit.cz/