Prostituce nezletilých dívek v kontextu ústavní výchovy

Obecně prospěšná společnost La Strada Česká republika, která se zabývá problematikou obchodování s lidmi a vykořisťování, publikovala výsledky výzkumu uskutečněného mezi nezletilými dívkami v ústavní výchově v ČR a na Slovensku, který byl zaměřen na jejich zkušenosti s prostitucí.

„Realizovali jsme smíšený výzkum, který probíhal v letech 2006 a 2007 v celkem dvaceti ústavech v Čechách a na Slovensku,“ uvádí autor výzkumu Daniel Hůle z Demografického informačního centra. Jako nejohroženější skupina byly identifikovány romské dívky ze sociálně vyloučeného prostředí. Dle výsledků výzkumu je běžné, že zkušenost s poskytováním sexuální služby za odměnu mají dívky v ústavech v průměru mezi 13. a 14. rokem a často s touto zkušeností do ústavu již přicházejí. Prostituce u těchto dívek často souvisí s užíváním návykových látek.

Možná nečekané zjištění
Některé výsledky výzkumu lze považovat za překvapivé. „Například se ukázalo, že – navzdory rozšířenému názoru – dívky, které prožily nějakou formu fyzického či psychického násilí, mají významně nižší pravděpodobnost, že budou mít v budoucnu zkušenosti s prostitucí,“ říká Daniel Hůle a dodává, že stejně tak jsou méně ohroženy dívky, které jsou příslušnicemi některé ze subkultur (punk, techno, anarchismus). Toto zjištění lze dle výzkumu při jisté míře interpretativnosti vysvětlit skutečností, že dívkám subkultura přináší vnitřní uspokojení a utváří jejich hodnoty.

Na co se zaměřit
V rámci výzkumu byla dále identifikována nejvážnější ohrožení, kterým jsou dívky v kontextu prostituce v ústavní výchově vystaveny. Jedná se jednak o ohrožení vnitřní, které v ústavech představují „problémovější“ klientky, a dále o ohrožení vnější reprezentované zejména kuplíři, kteří nové dívky oslovují nejčastěji přes internet nebo je kontaktují přes známé a kamarádky dívek. „Znalost těchto možných ohrožení je pro nás cenná. Víme, kam směřovat prevenci a případně jak formulovat doporučení pro systémové změny,“ říká Petra Burčíková, ředitelka organizace La Strada ČR.

Základem je prevence a vzdělávání
Informace o prevenci vykořisťování v prostituci zatím mezi personálem v zařízeních ústavní výchovy chybí. Pracovníci a pracovnice uvedli, že mají zájem se v tomto směru vzdělávat. Na webových stránkách www.strada.cz najdou zájemci metodické listy s kontakty na relevantní organizace a instituce, určené pro personál ústavní výchovy, a další informace a materiály vhodné jak pro odborný personál ústavní výchovy, tak i další odbornou veřejnost.

Celý výzkum ke stažení v české i anglické verzi: www.strada.cz/cz/novinka/49/