Rada Evropy volá po deinstitucionalizaci dětí s postižením

Výbor ministrů přijal text doporučující členským státům nadále neumisťovat děti s postižením do ústavní péče a namísto toho dávat přednost životu v komunitě.
Existuje mnoho otázek ohledně slučitelnosti ústavní péče s naplňováním dětských práv. Žádné dítě nemá být umístěno do ústavní péče, výjimkou jsou mimořádné případy. Navíc by ústavní zařízení měla být nahrazena službami poskytovanými v komunitě v rozumném časovém horizontu jako součást komplexního přístupu.
Výbor ministrů si je vědom toho, že členské státy jsou na rozdílneém stupni v této oblasti a že deinstitucionalizace je nepřetržitý dlouhodobý proces. Text proto zdůrazňuje nutnost ochrany práv dětí s postižením a zranitelných mladých dosplěých v procesu transformace služeb.
Mají být ustanoveny mechanismy, jak zahrnout děti s postižením a jejich rodiny do royvoje služeb, protože jsou důležitými účastníky.
Rasa Evropy je již řadu let aktivní na poli ochrany práv dětí a snaze vymítit násilí na všech dětech, včetně dětí s postižením.
Přijaladesetiletý plán pro období 2006-2015 jehož cílem je přinést zásadní změnu ve vnímání lidí s postižením a ve službách, které jsou jim poskytovány. Klíčovým aspektem je ochrana a podpora práv a důstojnosti dětí s postižením. Navíc jeden prvek programu Building Europe for and with Children je ochrana dětí s postižením.

Odhaduje se, že ve 47 členských státech Rady Evropy žije několik miliónů dětí a dospělých s postižením dlouhodobě v ústavních zařízeních.

Celý text doporučení je na http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1444
nebo na
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282010%292&Language=lanEnglis...