Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov

Rodiny, dospelé osoby i deti, ktoré sa budú kontaktovať s pracovníkmi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a detských domovov môžu zažiť kvalitnejšie služby.
Pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa vzdelávajú: v rozvoji jazykových zručností, pc zručností, prezentačných zručností, ale aj v mediácií, koučingu, supervízii , v používaní inovatívnych techník práce s klientmi atď.

Viac informácií môžete nájsť v popise Národného projektu XII-2:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/download/Opis_NP%20XII-2_SR_web.rtf