Stanovisko ombudsmana k rovnému zacházení s dětmi při zařazování do evidence NRP

 Stanovisko veřejného ochránce práv z 28.4.2010

Stanovisko se zabývá podezřením, že v některých případech dochází k diskriminaci při zařazování dětí do evidence pro zprostředkování náhradní rodinné péče. V závěrech je pak konstatováno: "Pokud dojde k nezařazení dítěte do evidence NRP z důvodu spočívajícího v rase, barvě pleti, pohlaví, jazyce, náboženství, politickém nebo jiném smýšlení, národnostním, etnické nebo sociálním původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiném postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců, jedná se o diskriminační zacházení ve smyslu ústavního pořádku České republiky, pokud není možno objektivně je ospravedlnit legitimním cílem. Argument spočívající v nepravděpodobnosti nalezení vhodných osvojitelů je založen na předsudku, který fakticky skupině dětí vymezené na základě některého z výše uvedených kritérií zabraňuje v přístupu k realizaci jejich práva na rodinný život. Jedinými kritérii, na nichž je nutno při zařazování dětí do evidence NRP bez výhrady trvat, jsou kritéria daná zákonem. Tato kritéria nelze v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí svévolně rozšiřovat ani libovolně rozlišovat, na koho a jakým způsobem budou dopadat."

Celý text stanoviska v příloze
Převzato z http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Diskriminace/182...

PřílohaVelikost
Stanovisko_ochrance_k_zarazovani_deti_do_evidence_NRP.pdf388.3 KB