Stovky rodín s deťmi dostanú odborné služby akreditovaných subjektov

Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately si vybrali už po 7.krát najvhodnejšie odborné služby ponúkané prostredníctvom akreditovaných subjektov.

Regionálne oddelenia SPOaSK pri ÚPSVaR si na základe vlastných priorít vybrali už po 7.krát najvhodnejšie programy odborných služieb pre náhradné rodiny, pre rodiny ohrozené odňatím detí, pre rodiny po odňatí, ale aj pre rodiny v predrozvodovej prípadne porozvodovej situácií a aj pre rodiny s členom vo výkone väzby. Prostredníctvom verejných súťaží alebo prieskumom trhu , či výberom z ponúkaných projektov akreditovaných subjektov tak niekoľko stoviek rodín, ktoré sú v evidencií sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže dostať okrem intervencií a opatrení zo strany štátu aj rôznorodé pomáhajúce služby. Rôznorodé akreditované subjekty ponúkajú terénnu prácu, rôzne programy rozvoja rodičovských a sociálnych zručností, sociálne, psychologické, či výchovné poradenstvo, odborné viacdenné pobyty pre celé rodiny a mnohé iné. Výber programu k jednotlivým cieľovým skupinám závisí na kritériách jednotlivých úradov. Vybratý akreditovaný subjekt poskytuje v aktuálnom roku svoje služby v spolupráci s konkrétnym oddelením SPOaSK na základe Zmluvy medzi príslušným ÚPSVaR a akreditovaným subjektom. Niektoré z akreditovaných subjektov ponúkajú pre rodiny s deťmi týmto spôsobom aj terapeutické programy, služby v procese sprostredkovania, sanácie či podpore rodín s výchovnými problémami:
http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=0eefe4f96c836225ff739fdf1d0f2b72
http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=69e368c4e675ad012295b7bb4a6dbe1f
http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=50cf0bf8efdd4bef1a1fae2368d84b8a
http://www.orchideask.sk/realizovane-projekty/
Jednotlivé zmluvy medzi akreditovaným subjektom a príslušným ÚPSVaR sú zverejnené na web stránkach Úradov. Mnohé akreditované subjekty poskytujú odborné služby pre rodiny plynule počas celého roka - na základe dopytu rodín a nie Úradov.