Úmluva OSN o právech dítěte platí v ČR dvě desetiletí

Přesně před dvaceti lety, 7. ledna 1991, ratifikovalo tehdejší Federální shromáždění
České a Slovenské federativní republiky Úmluvu OSN o právech dítěte. Úmluva
byla podepsána v New Yorku 30. září 1990 a do dnešní doby k ní přistoupilo 191
států. Přijetím Úmluvy se náš stát zavázal k tomu, že zájem dítěte musí být předním
hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať již je uskutečňována veřejnými
nebo soukromými službami, úřady, zákonodárnými orgány a dalšími subjekty.
„I po dvaceti letech je však povědomí české společnosti o právech dítěte poměrně nízké.
Spoluúčast dětí na rozhodování často není zajištěna, přestože jde mnohdy o velmi
závažné zásahy do jejich života,“ říká ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV
Miloslav Macela. Z tohoto důvodu připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
rozsáhlou kampaň, jejímž cílem je mj. zvýšení informovanosti o významu, důležitosti a
naplňování práv dítěte. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novou národní
strategii péče o ohrožené děti, jejímž konečným cílem je komplexní právní úprava péče o
děti. Ministerstvo rovněž připravuje opatření, která umožní dětem setrvávat v rodinném
prostředí. Jde především o posílení prevence a terénní sociální práce přímo v rodinách a
jejich doprovázení ve složitých životních situacích. Vyšší podporu a společenský status
dostane také pěstounská péče. Ministerstvo od těchto opatření očekává a je zároveň, po
vzoru ostatních transformujících zemí, přesvědčeno, že se sníží počet dětí, které jsou v
současné době mnohdy zbytečně vytrhovány z rodinného prostředí a umisťovány do
ústavní výchovy.
Úmluva je postavena na principech „3P“: provision (práva týkající se zajištění dítěte
zaměřená na přežití, rozvoj, vývoj), protection (ochrana dítěte před násilím,
vykořisťováním, zneužíváním, škodlivými vlivy), participation (účast dítěte na
spolurozhodování o věcech, které se ho osobně dotýkají). Kontrolu naplňování Úmluvy
provádí Výbor pro práva dítěte. Ten již v roce 2003 vyjádřil politování nad tím, že Česká
republika nepřistoupila k tvorbě komplexní politiky ve vztahu k dětem či reformě systému
soudů pro mladistvé. Vláda České republiky se v programovém prohlášení zavázala ke
zlepšení systému péče o ohrožené děti. Předpokladem úspěšného naplňování Úmluvy o
právech dítěte je otevřená spolupráce všech, kteří pracují v systému péče o ohrožené
děti a rodiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako koordinátor reformy systému péče
o ohrožené děti bude i v tomto „roce Úmluvy“ usilovat o změny, které povedou ke
zkvalitnění života dětí a rodin v naší zemi.

Tisková zpráva MPSV, převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/10122/07012011.pdf