Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti

Tisková zpráva Úřadu vlády
Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva (dále jen „Výbor“) ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti a ve věci úpravy podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě

Usnesení:

S podporou Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání vyjádřenou v jeho usnesení ze dne 21. dubna 2015 týkající se péče o ohrožené děti:

Výbor se znepokojením konstatuje, že v České republice na rozdíl od ostatních zemí Střední Evropy nadále není legislativně omezena možnost ústavní péče o děti předškolního věku. Tento stav odporuje jak potřebám dětí, tak i mezinárodním dokumentům, zejména pak Směrnici o náhradní péči o děti, schválené Valným shromážděním OSN pod č. 64/142 dne 20. listopadu 2009. Popsaný stav je v rozporu i s rámcem garantovaných základních práv dětí, jak vyplývají zejména z Úmluvy o právech dítěte a z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
Výbor dále konstatuje, že je nezbytné legislativní a resortní sjednocení služeb povahy sociální prevence a sociální péče a to včetně služeb sociálně zdravotního charakteru, určených pro ohrožené děti a jejich rodiny, zejména služeb pobytových.
Výbor dále konstatuje, že současný stav pobytové péče o ohrožené děti, v němž převažují zařízení ústavního typu s velkými lůžkovými kapacitami, je nevyhovující a neodpovídá potřebným standardům kvality při poskytování pobytové péče pro děti v co nejpřirozenějším prostředí a nenaplňuje tak zásadu nejlepšího zájmu dítěte.
Proto Výbor doporučuje, aby
byla legislativně zásadním způsobem omezena možnost umísťování dětí do 7 let věku v zařízeních kolektivní péče spolu se stanovením podmínek, kdy by taková forma péče byla výjimečně přípustná po dočasnou dobu,
bylo legislativně ukotveno a technicky zajištěno provedení postupného snižování kapacity jednotlivých sjednocených typů zařízení služeb pobytové péče o ohrožené děti a současně byla přijata vize rozvoje tohoto segmentu služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny za účelem jejich územní dostupnosti pro uživetele a diverzifikace poskytovaných služeb podle potřeb jednotlivých skupin dětí podle příčin jejich ohrožení, včetně koncepce udržitelného financování rozvoje těchto služeb,
byl co nejdříve předložen návrh legislativního a technického provedení sjednocení služeb povahy sociální prevence a sociální péče včetně sociálně zdravotních, určených pro ohrožené děti a jejich rodiny, a návrh jeho časového rámce.
Výbor pověřuje svého tajemníka, aby seznámil s tímto usnesením věcně příslušné rezorty a zajistil usnesení publicitu.
Usnesení, vč. odůvodnění, bude také předloženo Radě vlády pro lidská práva pro informaci.

Usnesení včetně odůvodnění je k dispozici na http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tis...