V profesionálnych rodinách by mali byť deti do šesť rokov

Zlepšiť podmienky života detí v detských domovoch a podporiť osamostatňovanie mladých dospelých opúšťajúcich detské domovy chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v pripravovanej zmene zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Navrhované znenie zákona je už v pripomienkovom konaní.

Detské domovy musia počas nasledujúcich dvoch rokov pripraviť podmienky na to, aby od 1. januára 2013 už všetky deti vo veku do šesť rokov vyrastali výlučne v rodinnom prostredí, teda v profesionálnej rodine. Súčasný zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele ukladá túto povinnosť len v prípade detí do troch rokov veku.

Navrhované opatrenie znamená splnenie jedného zo záväzkov, ktoré si súčasná vláda definovala vo svojom programovom vyhlásení.

„Detské domovy nezmiznú zo dňa na deň. Sú realitou aj v krajinách, ktoré odštartovali transformáciu detských domovov oveľa skôr ako Slovensko. Otázka preto dnes zatiaľ nestojí tak, či detské domovy áno alebo nie, ale aké detské domovy chceme. Chceme viac profesionálnych rodičov, viac pestúnov, viac adopcií a oveľa viac návratov detí do svojej biologickej rodiny," povedala štátna tajomníčka MPSVaR Lucia Nicholson.

V súčasnosti vyrastá v profesionálnej rodine 906 detí (údaje k 31.7.2010). Po prijatí navrhovaných zmien by detské domovy mali zabezpečiť profesionálnu rodinu pre ďalších približne 200 detí.

Navrhovaná zmena zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele má okrem iného utvoriť podmienky na zlepšenie kvality starostlivosti o deti v profesionálnych rodinách. Príprava záujemcov o profesionálne rodičovstvo by mala končiť jej zhodnotením a zhodnotením aktivity záujemcu o profesionálne rodičovstvo počas prípravy. V súčasnosti príprava na profesionálne rodičovstvo žiadne podobné zhodnotenie neobsahuje, kým v prípade záujemcov o náhradné rodičovstvo je, naopak, zhodnotenie vhodnosti záujemcov nevyhnutnou podmienkou.

Zmena by sa mala dotknúť aj partnerov profesionálneho rodiča. Manžel či manželka profesionálneho rodiča budú okrem preukázania bezúhonnosti musieť absolvovať praktickú časť prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Dieťa prichádza do kontaktu aj s manželom či manželkou zamestnanca detského domova, ktorý je profesionálnym rodičom a často, aj napriek snahe rodiny, nepripravenosť partnerov na takúto situáciu spôsobuje problémy deťom, ale aj samotným partnerom.

Navrhovaná zmena zákona má ambíciu uľahčiť aj osamostatňovanie sa mladých dospelých. Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťa by mal byť aspoň rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa aj plán prípravy na osamostatňovanie sa dieťaťa. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého by sa podľa návrhu nemal poskytovať len v peňažnej forme, ale aj vo forme vecnej či v kombinovanej forme, najmä ako úhrada poplatku za ubytovňu, úhrada nájomného v obecnom byte, alebo nákup zariadenia do bytu mladého dospelého. Návrh zmien zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele počíta tiež s presunom zriaďovateľskej pôsobnosti k detských domovov a ostatných súvisiacich kompetencií z určených úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhované znenie zákona je pripomienkovom konaní, prijať ho musí ešte vláda a parlament.

Převzato z http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&mod=news&nid=500&lg=sk