Vágnerová, M.: "Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči"

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc., 2012
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.

http://www.nahradnirodina.cz/files/File/psychicky_vyvoj_ditete_v_nrp.pdf

Publikace byla vydána v rámci realizace tříletého projektu „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři“, který podpořila Nadace Sirius.
---------------------------------
Zabývá problematikou náhradní rodinné péče z pohledu rodičů i dětí. První část je věnována postojům dospělých lidí k rodičovství, ať už biologickému, či náhradnímu. Zabývá se i významem přiměřené rodičovské péče na vývoj dítěte ve všech oblastech a v souvislosti s tím i připomenutím významu citového či podmětového strádání v raném věku.
Druhá část se zabývá průběhem jednotlivých fází psychického vývoje a jejich možným ovlivněním rodiči. V prvním roce života jde především o přístup matky a rozvoj jejího vztahu s dítětem, o vzájemné citové připoutání. Pokud dítě nemělo příležitost si jej vytvořit, může reagovat odlišně. Tak tomu bývá i při příchodu do náhradní rodiny. Dřívější vlivy mění i způsob chování a prožívání předškolních dětí, což může představovat pro nepřipravené náhradní rodiče problém. Aby jej dokázali řešit, potřebují vědět, proč vzniká. Další potíže se
mohou objevit i u starších dětí, např. kvůli tomu, že se musí vyrovnávat s vědomím vlastní jinakosti a s pocitem, že do rodiny nepatří. Podobné problémy musí občas řešit i dospívající, především v souvislosti s rozvojem vlastní identity. Každé vývojové období přináší náhradní rodině jiné úkoly, které je třeba řešit.
V předložené publikaci se nabízí jak vysvětlení, proč vznikají, tak i návrhy, jak je nejlépe zvládnout.

----------------------
Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc. se věnuje především zdravotně postiženým či jinak znevýhodněným dětem a jejich psychickému vývoji, dětské psychologické diagnostice a poradenství, včetně práce s rodinou takových dětí (ať už jde o rodiny vlastní nebo náhradní).
Svou prací navazuje na práci světově uznávaného dětského psychologa pana Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc., který se věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavní péči. Publikovala například Psychopatologii pro pomáhající profese (2004), Vývojovou psychologii (2005 a 2007), Školní poradenskou psychologii (2005), Poradenskou psychologickou diagnostiku dětí a dospívajících (s Janou Klégrovou, 2008), Náročné mateřství – být matkou postiženého dítěte (s Ivou Strnadovou a Lenkou Krejčovou, 2009) a Psychologii osobnosti (2010).
Pracuje v Psychiatrickém centru Praha a od roku 2007 spolupracuje se Střediskem
náhradní rodinné péče.

---------------

Knihu je také možné objednat v tištěné podobě zde:

Středisko náhradní rodinné péče, o.s.
Jelení 91, 118 00 Praha 1
www.nahradnirodina.cz
tel/fax: 233 355 309
mobil: +420 603 248 021
info@nahradnirodina.cz