"Vteřina poté"

www.vterinapote.cz

Skupina mladých lidí, kteří prošli dětským domovem, pěstounskou péčí. Rozdílné osudy spojuje společné úsilí - přispět k pozitivním změnám v systému ochrany dětí.
-----------------------------

Název organizace „Vteřina poté“ vyplývá ze zkušeností jedné naší členky, která netrpělivě čekala na možnost odejít ze svého dětského domova. Mohla tak učinit až po vteřině dělící ji od osmnáctých narozenin a tedy od dosažení zletilosti. Podle nařízení ředitelky se za brány domova mohla vydat doslova až vteřinu po půlnoci.

Otázku, co čeká děti z dětských domovů onu vteřinu poté, a jak se připravit na tento okamžik, kdy musí poprvé vykročit do samostatného života, si kladla i většina z členek a členů naší organizace. Tvoří nás totiž úspěšní mladí lidé s autentickou zkušeností z ústavní nebo pěstounské péče. Stále nás zajímají osudy dětí v ústavních zařízeních. Snažíme se přispět do diskuze o změně systému péče i ústavní výchovy. Věříme totiž, že jsme schopni poskytnout ojedinělou zpětnou vazbu nezbytnou pro její zlepšení.

Vše začalo na jaře roku 2011, kdy několik z nás bylo osloveno občanským sdružením Vhled, abychom zpětně zhodnotili život v dětských domovech. Své pocity ze života v tomto prostředí jsme vtělili do symbolických vzkazů v lahvích a pokusili se dát zpětnou vazbu zařízením, ve kterých jsme vyrůstali. Dospěli jsme k názoru, že naše zkušenosti a zkušenosti dětí v dětských domovech je nutné zúročit a podpořit tak procesy pozitivních změn v institucionální péči. Proto jsme na jaře roku 2012 založili formální skupinu Vteřina poté.

Skupina se . angažuje ve tvorbě standardů a metodik týkajících se reformy ústavní péče. Komunikuje také přímo s dětmi žijícími v ústavech , které se nám často svěřují s problémy, které v domovech zažívají (neoprávněné zákazy návštěv, kamerové systémy narušující soukromí, nemožnost vybrat si střední školu dle svých schopností a preferencí, rozdělení sourozenců apod.). V takových případech se zasazujeme o nápravu dané praxe, které většinou chybí jakákoliv podpora ve stávající legislativě. Do řešení vzniklých problémů často zapojujeme i Veřejného ochránce prav, zřizovatele ústavů nebo lidsko-právní výbory. Jedním z našich posledních úspěchů bylo připomínkování novely zákona o sociálně – právní ochraně dětí nebo kladné vyřešení podnětu ve věci ochrany soukromí, který skupina prezentovala Výboru proti mučení a nelidskému zacházení a Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva.

Mimo výše uvedených aktivit skupina připravuje také workshopové projekty pro děti. Ty si kladou za cíl zážitkovou formou informovat děti o jejich právech, povinnostech a možnosti sdělit svůj názor a podpořit tím dialog mezi dětmi a vychovateli a vychovatelkami v oblastech, ve kterých je potřeba. Workshopy reagují na snahu zlepšit sociální dovednosti dětí a ulehčit jim vstup do jejich samostatného života, který začíná vteřinu po jejich osmnáctých narozeninách. Odstartování workshopů plánujeme na podzim roku 2013.

Andrea Fridmanská
konktaktní osoba skupiny "Vteřina poté"
info@vterinapote.cz
www.vterinapote.cz