Významné legislativní změny ve vztahu k péči o děti v letech 1999 – 2009

Změny právních předpisů týkajících se péče o děti v ústavních zařízeních

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ze dne 5. února 2002, ve znění následných pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 438/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ze dne 30. srpna 2006, upravuje celou oblast ústavní a ochranné výchovy.

O samotném nařízení ústavní nebo ochranné výchovy rozhoduje soud, a to buď na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v občanskoprávním řízení (zák. č. 99/ 1963 Sb., ve znění novel - občanský soudní řád), nebo na základě zákona 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.

Mezi další důležité legislativní změny je třeba zařadit i přijetí zák. č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění novel.

Kontrolu v místech, kde dochází k výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, vykonávají kromě státní zástupců příslušných státních zastupitelství a České školní inspekce nově i veřejný ochránce práv.

Činnost České školní inspekce upravuje zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil předchozí zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních. Podle něj je základním kriteriem hodnocení zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta.

Podle zákona 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zák. č. 14/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. prosince 2001, účinného od 1. března 2002, vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů mj. i v místech, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova státní zastupitelství. Státní zástupci zde tak nově dohlížejí obecně na dodržování zákonnosti, zvláštní pozornost věnují zejména skutečnosti, zda se výkon ústavní a ochranné výchovy uskutečňuje na základě pravomocných rozhodnutí soudu.

Nejvýznamnější změnou ve vztahu ke kontrole školských zařízení je přijetí zák. č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 19. srpna 2005. Tímto zákonem byly pravomoci veřejného ochránce práv zásadně rozšířeny o kontrolu nad místy, kde dochází k zadržování osob. Podle tohoto zákona Veřejný ochránce práv provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Jeho působnost se výslovně vztahuje i na zařízení, v nichž se vykonává ochranná nebo ústavní výchova, tedy na všechna zmíněná školská zařízení.

V současné době se na základě Národního akčního plánu transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011, schváleného vládou dne 13. července 2007, připravuje podstatná novela zák. č. 109/2006 sb., v souladu s Národním akčním plánem směřující k omezení počtů dětí v ústavní péči, jednak k podstatnému zvýšení kvality poskytované péče a rozšíření škály poradenských služeb.

Připravuje se rovněž návrh zákona o dětském ochránci práv, který by se zaměřil výlučně na problematiku dětí, včetně dětí v ústavní a ochranné výchově. Národní akční plán – realizace Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2009 – 2010, schváleného vládou České republiky 20. července 2009 stanovil úkol spočívající v ustavení institutu „školního“ komisaře pro děti, jehož posláním bude prosazování a ochrana práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, do 31. prosince 2009.

Převzato ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/socialni-programy/vyznamne-legislativni-zmeny