Zmapovanie súčasnej siete všetkých typov zariadení pre deti na území Slovenskej republiky

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Bernardína Bodnárová

Práca sa zameriava na zmapovanie súčasnej siete všetkých typov zariadení pre deti na území Slovenskej republiky. Získané poznatky majú slúžiť pre potreby MPSVR SR, predovšetkým na účely formovania siete služieb pre deti v potrebnej štruktúre, dostatočnosti a dostupnosti. Východiskové rámce pre toto zadanie tvoria základné legislatívne normy, ktorými sú zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákon o sociálnych službách. Vhodná štruktúra sociálnych služieb pre deti by mala zohľadňovať aj veľkosť „potenciálnej klientely“, preto je súčasťou práce aj analýza početnosti detskej populácie a jej teritoriálne rozloženie.

Převzato z http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Bodnarova/Bodnarova-2009.pdf

PřílohaVelikost
Zmapovanie_sucasnej_siete_vsetkych_typov_zariadeni_pre_deti_na_uzemi_Slovenskej_republiky.pdf1012.58 KB