Zpráva z Visegrádské konference

Konference Děti patří do rodiny
Ačkoliv v zahraničí se podobné akce konají pravidelně, ve visegrádském regionu byla konference o pěstounské péči novinkou. „Konference byla v zemích střední Evropy jedinečným počinem a umožnila srovnání jednotlivých zemí v procesu opouštění systému ústavní výchovy,“ řekl za pořádající Sdružení pěstounských rodin jeho manažer, Pavel Šmýd. „Naše republika sice nepatří k těm příkladným v postupech péče o opuštěné děti, ale objevuje se snaha o významnou změnu celého systému, a to je dobrý krok správným směrem.“
Konference Děti patří do rodiny, které se aktivně zúčastnilo na sto padesát osob činných v oblasti náhradní rodinné péče a souvisejících oborech, se konala pod hlavičkou mezinárodní organizace pěstounské péče IFCO a jedním z hostů byl i tedy její předseda, Chris Gardiner, který k účastníkům promluvil hned v úvodu. Nebyl však jedinou důležitou zahraniční návštěvou. Z Maďarska přijela Maria Herczog, členka Výboru OSN pro práva dítěte a Evropského hospodářského a sociálního výboru a prezidentka Eurochild, která má ve své zemi velmi pozitivní vliv na postoj vládních struktur k znevýhodněným dětem. Záštitu přijaly politické špičky republiky i města Brna a k účastníkům promluvil i brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Jednotlivé účastnické země reprezentovali také členové neziskových organizací zaměřených na péči o znevýhodněné děti: za Slovensko Návrat, z Polska Towarzystwo Nasz dom, z Maďarska Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete. Z českých partnerů se zapojilo Informační středisko Mikuláš o.p.s. a Asociace náhradních rodin České republiky.
Tři dny byly věnované přednáškám, workshopům, ale i výletům a zábavě při cimbálu, ovšem i tam se hovořilo o problémech znevýhodněných dětí, pěstounů, osvojitelů, vyhovujících či nevyhovujících zákonech upravujících život dětí mimo biologickou rodinu, problematice sociálních pracovníků, kteří mají v různých zemích různé funkce a pravomoci, odchodu dětí z pěstounských rodin do samostatného života apod. Část příspěvků byla přednesena v plénu, například základní informace o systémech pěstounské péče v jednotlivých zemí V4, část patřila do worshopů s tématy jako Koučování a rodičovství, Dotyková terapie a dětské masáže, Etické problémy náhradního rodičovství, Video tréning interakcí, Legislativní divadlo, Attachement a vývoj dítěte v pěstounské rodině apod., které vedli lektoři ze všech čtyř zúčastněných zemí.
Výstupem z konference jsou níže uvedené teze, které představitelé jednotlivých neziskových organizací a účastníci konference plánují postupně uvádět v život. Konference se konala za finanční podpory Visegrad Fund a Nadace táta a máma.

Závěry z diskuse účastníků visegrádské konference pěstounské péče

Visegrádská konference pěstounské péče má za sebou svoji premiéru. Společně hovořili pěstounští rodiče, odborníci i zástupci státních orgánů. Stali jsme se svědky předávání zkušeností velmi dobře fungujících státních systémů i bolestného srovnání, co vše je nutné proměnit pro dobro dětí.
Dovolujeme si Vám nabídnout výstupy z naší konference:

Silné stránky Maďarského systému péče
- pěstouni se stávají zákonnými zástupci dětí
- sociální pracovníci mají funkci podpory a pomoci, nikoli kontroly
- v Maďarsku existuje komplex služeb na podporu ohrožené rodiny
- není zde problém s nedostatkem pěstounů
- existuje funkce, která by se dala označit jako koordinátor pro biologickou rodinu
- Maďarsko disponuje spoustou odborníků v NNO
- existuje zde jasné oddělení pěstounské péče od tzv. sociálních služeb
- Maďarsko disponuje dostatkem romských pěstounů
- do pěstounské péče je umísťováno více dětí se zdravotními či psychickými vadami
- průběžně probíhají diskuse s odborníky, co a jak změnit
- klade se důraz na vzdělávání pěstounů

Silné stránky Slovenského systému péče
- umísťování dětí do NRP (všechny děti od 0 do 3 let jdou ze zákona přímo do rodiny, neumisťují se tedy do kojeneckých ústavů)
- národně prorodinná atmosféra společensko-politického systému
- existence Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny
- do ohrožených rodin chodí odborníci a rozlišují, zda dítě osvojit nebo vrátit do původní rodiny
- dlouhodobější plánování budoucnosti dítěte před umístěním
- jedno ministerstvo koordinuje péči o ohrožené děti a rodiny
- konají se vhodné mediální kampaně na propagaci a řešení problémů s NRP
- je zavedena profesionální pěstounská péče
- Slováci si pochvalují dobré zákony
- na Slovensku rovněž existují Romští pěstouni
- zabezpečena je finanční podpora vzdělávání rodin podporující návrat dítěte do rodiny
- vedle hodin náboženství zavedlo už před devatenácti lety Slovensko do škol etickou výchovu

Silné stránky Českého systému péče
- pěstounské rodiny se vzájemně podporují
- odhodlanost něco skutečně konstruktivního udělat, změnit stávající situaci
- dobrá forma výměny zkušeností viz. Visegrádská konference
- v ČR je hodně NNO, které se snaží pracovat s biologickými rodiči
- existuje forma dlouhodobé pěstounské péče
- úspěchem je, že z PP odchází jen 8% dětí zpět do DD, 92% zůstává v PP
- existuje prezentační web www.vzd.cz s velkou návštěvností
- v ČR existuje mnoho dobrých teorií, o který se ví (viz. prof.Matějček)

Silné stránky Polského systému péče
- nový zákon počítá s pozicí, tzv. koordinátora pro práci s rodinou
- od r. 2011 bude mít tento pracovník na starosti max. patnáct rodin
- je zde kladen velký důraz na odbornost těch, kteří pracují s pěstouny + řada dobrovolníků
- pěstouni na Slovensku jsou velmi motivovaní, tudíž je pěstounských rodin poměrně hodně
- do pěstounské péče jsou přijímány postižené děti
- silné a slabé stránky systému péče jsou dobře viditelné, veřejnost je zná
- vědomá pozornost k medializaci NRP, důležitý je charakter medializace - mediální kampaň je pozitivní
- existují zde tzv. pohotovostní náhradní rodiny
- silné tradiční křesťanské hodnoty ve společnosti, prorodinná orientace plynoucí z desatera)
- doba po odchodu dítěte z NRP (odměna pěstounů po odchodu dítěte)
- reforma tzv. pěstounských domovů (existují stálé páry schopné poskytnout péči)
- dobrá úroveň vzdělávání pěstounů
- forma státních dětských domovů (max.patnáct dětí) a forma rodinných dětských domovů (max. šest dětí)
- silné zastoupení a koalice NNO a nadací na podporu systému péče
- ve společnosti jsou vědomě zastoupeny tradiční křesťanské hodnoty
- existuje propracovaný systém práce s původní biologickou rodinou
- náhradní rodiče a pěstouni jsou chápáni jako spoluvychovatelé
- existence internetových fór, webových prezentací pro diskusi a výměnu zkušeností
- programy (vzdělávací, zážitkové) pro podporu systému péče (děti, biologičtí rodiče, pěstouni)
- existence podpůrných skupin

Návrhy účastníků konference jak dál?
- sjednotit systém prostřednictvím společných standardů péče
- je důležité vidět zkušenosti ostatních zemí (vládní struktury v ČR se zatím dívají jinam)
- vyvolat školení příslušných státníků, úředníků a soc. pracovníků, na kterých by od odborníků na náhradní rodinnou péči ze zemí s dobrými zkušenostmi získali lepší přehled o situaci v této oblasti a zároveň jim byly zprostředkovány i zkušenosti z praxe
- pokusit se spojit zkušenosti a hlasy mladých lidí, kteří prošli systémem NRP
- zorganizovat konferenci pro mladé (využít evropské granty – výměnné pobyty)
- zainteresovat média, ale dobře vybírat styl medializace a tedy i média a redaktory
- využít výstupy této konference a předat je státníkům
- zveřejnit výstupy konference a vyvolat další diskusi, sdílet informace na webu (soc. síť)
- ptát se po ovoci: „Jestliže funguje systém péče, vycházejí z něj zdravé děti?“
- zorganizovat výzkumy a zajistit zpětnou vazbu k průběžným zásahům do systému péče
- rozvinout a realizovat služby pro děti opouštějící NRP
- v Polsku se uvažuje o konferenci expertů se záměrem vytvořit standardy NRP
- konference byla důležitá také pro děti, které ve svých skupinkách získaly další zkušenosti, navázaly přátelské vztahy a měly příležitost věnovat se edukativním a socializačním aktivitám
- konference přinesla možnost získat ubytování u náhradních rodin v zahraničí – šance pro děti na prázdninové výměnné pobyty
- byla dohodnuta společná setkávání koordinátorů jednotlivých národních klubů.
Děkujeme všem partnerům a organizacím, kteří nás podpořili.

Pavel Šmýd a Petra Bučková

Vyšlov časopise Průvodce NRP