Legislativa

Příručka evropského práva v kontextu práv dítěte

Handbook on European law relating to the rights of the child
Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant

European Union Agency for Fundamental Rights, listopad 2015

Instrukce ke kontrole čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Instrukce náměstkyně ministryně č. 14/2014

Instrukce, která upravuje postup orgánů oprávněných ke kontrole čerpvání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Zppřesňuje okruh výdajů, které lze z tohoto příspěvku hradit.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14504

Osvojení (adopce) dle úpravy nového občanského zákoníku

Dohody o výkonu pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na stránkách MPSV jsou k dispozici informace o tom, jak uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, jaký mají mít obsah, jak probíhá proces jejich uzavírání.
Je k dispozici také vzor dohody a správního rozhodnutí.
http://www.mpsv.cz/cs/14503

Informace k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/14224 jsou k dispozici informace Ministerstva práce a sociálních věcí k novela zákona o sociálně - právní ochraně dětí.
Mimo jiné:
text novely a prováděcí vyhlášky
shrnutí a vysvětelní nejdůležitějších změn v zákoně
odpovědi na nejčastější dotazy
informace a formulář k vyhodonocování situace dítěte a jeho rodiny
formuláře pro pověřené osoby, které mají zájem uzavírat dohody o výkonu pěsotunské péče

Prováděcí vyhláška k zák. 359/99 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 473/2012 Sb. v částce 177/2012.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-473.htm

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 401/2012 Sb. v částce 147/2012
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-401.htm

Novela zákona o sociálně právní ochraně přijata

7.11.2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna 104 hlasy veto prezidenta republiky. Novela zákona je tímto definitivně schválena.
Text novely je k dispozici na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=11

Novela zákona o ústavní výchově

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a přijala novelu zákona o ústavní výchově.

Převzato z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=574&CT1=0

Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
DOPORUČENÍ Č. R (84) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O RODIČOVSKÝCH POVINNOSTECH
DOPORUČENÍ Č. R (87) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O PĚSTOUNSKÝCH RODINÁCH
DOPORUČENÍ Č. R (89) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O PŘÍSPĚVCÍCH VYPLÁCENÝCH PO ROZVODU
REZOLUCE 1099 (1996) o sexuálním vykořisťování dětí
DOPORUČENÍ Č. R (98) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O RODINNÉ MEDIACI
DOPORUČENÍ Č. R (98) VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM O ZAPOJENÍ DĚTÍ DO RODINNÉHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Doporučení 1371 (1998) Zneužívání a zanedbávání dětí

Je to na Vás (?) aneb role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Prezentace MPSV ze semináře konaného 10. 4. 2012

Nově vznikající iniciativy umožňují ČR naplnit další z dětských práv

PhDr. Linda Švrčinová

Text se zabývá problematikou uplatňování dětských práv v České republice. Zaměřuje se na konkrétní právo dítěte na vyjádření vlastního názoru a nastiňuje stav plnění tohoto práva u nás a v zahraničí. Seznamuje čtenáře se zahraničním modelem práce mladých z náhradní péče prostřednictvím organizace International Foster Care Organization (IFCO).
K přečtení v příloze.

"Ageing out of care", mezinárodní analýza

Organizace SOS dětské vesničky publikovala mezinárodní analýzu "Ageing out of care" mapující situaci mladých lidí odcházejících z náhradní rodinné péče v Evropě a Střední Asii, dohromady 13 zemí.

Celý text v angličtině dostupný zde:
http://www.sos-childrensvillages.org/About-us/Library/Pages/Ageing-out-o...

Evropská úmluva o výkonu práv dětí

European Convention on the Exercise of Children's Rights

Přijata Radou Evropy 25. ledna 1996 ve Štrasburku.Pro ČR platná od 1. 7. 2001 pod číslem zákona ve sbírce: 54/2001 Sb.
Tato úmluva má za cíl podporu práv dětí a ochranu jejich nejlepšího zájmu. Poskytuje procesní opatření, která umožní dětem vykonávat jejich práva, včetně povinnosti poskytnout jim relevantní informace potřebné k tomu, aby tak mohly učinit, a to zejména v rodinných řízeních před soudními orgány.
Mezi rodinná řízení, která mají zvláštní význam pro děti, jsou především ty o výchově, pobytu, přístupu, otázce rodičovství, právního opatrovnictví, ochraně před krutým či ponižujícím zacházení atd.
Stálý výbor zřízený podle úmluvy (T-ED) řeší otázky týkající se jejího výkladu a provádění, navrhuje změny, a pomáhá vnitrostátním orgánům, které vykonávají funkce uvedené v článku 12.2. úmluvy.

Syndikovat obsah