Specializovaná NRP

Například tzv. profesionální pěstounská péče a další alternativní formy NRP

Špecializovaná pestúnska starostlivosť v Poľsku ako podpora individuálnej rodinnej starostlivosti o deti so špecifickými potrebami

Daniela Žilinčíková

  • profesionálna pestúnska starostlivosť pre deti so špecifickými potrebami
  • počet detí v starostlivosti: maximálne .3 deti s dysfunkciami, zdravotnými problémami, alebo spoločensky neprispôsobivé)

Špecializovaná pestúnska starostlivosť v Chorvátsku

Daniela Žilinčíková
Podnety z medzinárodného projektu Deinštitucionalizácia detí s vývojovými znevýhodneniami, ktorý realizovala Asociácia pre podporu inklúzie (API) v Záhrebe v Chorvátsku (pre pracovníkov štátnych organizácii, mimovládnych organizácii a pre špecialistov).

Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch - zameranie na profesionálne rodiny zamestnancov

Filadelfiová, Jarmila. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.

Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka

Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine

Občianske združenie Návrat
Cieľov publikácie je niekoľko. V prvom rade nám išlo o zhrnutie doterajších skúseností, poznatkov a dostupných informácií o problematike profesionálnej výchovy.
Súčasne budeme radi, ak táto brožúra vyvolá diskusie, polemiky a názorové strety.
Odpovedí je totiž omnoho menej ako otázok a na ich hľadanie treba vynaložiť veľa konštruktívnej energie.

Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny

Věduna Bubleová, Jiří Kovařík, Hana Pazlarová, Renata Janíčková
Praha, Středisko náhradní rodinné péče – VÚPSV 2002. 63 s., lit, příl.

Syndikovat obsah