Odnímání dětí z bytových důvodů je nepřípustné - vyjádření ombudsmana

Podnět sp. zn.: 3561/2007/VOP/KP (ze Souhrnné zprávy VOP za rok 2007)

I. Socioekonomické důvody, zejména špatné bytové podmínky či ztráta bydlení, by neměly být bez dalšího důvodem pro odnětí dětí z rodiny.

II. Po nařízení předběžného opatření o odnětí dětí je třeba s rodinou intenzivně spolupracovat, aby se mohly děti vrátit. Rovněž je třeba individuálně posuzovat, jaká forma náhradní rodinné péče je pro děti vhodná. V případě, kdy se předpokládá, že odnětí dětí bude dočasné, měla by se využívat forma pěstounské péče na přechodnou dobu. Současně je nezbytné, aby orgán sociálně-právní ochrany dětí pěstouny řádně připravil na komunikaci s rodiči a zajistil zachování kontaktu dětí s rodiči.

Rodině K. byly v srpnu 2005 odňaty děti z bytových důvodů. Rodina často měnila pod-nájmy a v měsíci srpnu 2005 se ocitla úplně bez bydlení (situaci rodiče řešili přespáváním u různých známých). Vzhledem k tomu, že se jim nedařilo najít nový podnájem, dohodli se s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále „OSPOD“) na dobrovolném přechodném pobytu dětí v kojeneckém ústavu, dokud si nenajdou nové bydlení. Svou situaci se následně rozhodli řešit přestěhováním matky s dětmi k jejím rodičům na Slovensko. OSPOD přesto podal návrh na nařízení předběžného opatření (požadoval umístění v kojeneckém ústavu). Bezprostředně před podáním návrhu na předběžné opatření rodiče na základě požadavku OSPOD předali děti do nemocnice z důvodu podezření na salmonelózu, ačkoliv dle ošetřující lékařky nebyla hospitalizace nutná. S ohledem na to, že OSPOD následně nesprávně informoval zdravotnic-ký personál o situaci v rodině, bylo rodičům znemožněno převzetí dětí z nemocnice (následně se rodiče dozvěděli, že děti byly hospitalizovány především z toho důvodu, aby s nimi ne-mohli do doby vydání předběžného opatření odcestovat na Slovensko). Po umístění dětí v kojeneckém ústavu je rodiče pravidelně navštěvovali, žádali o pobyty dětí doma a intenzivně se snažili upravit své rodinné a bytové poměry. V květnu 2007, kdy OSPOD avizoval vy-dání rozhodnutí o svěření dětí do předpěstounské péče, se jejich rodinná situace výrazně zlepšila (rodina si našla vhodné bydlení, otec získal stálé zaměstnání). Nezletilé děti však byly přesto svěřeny do předpěstounské péče. Pěstouni potom odmítali s rodiči komunikovat a neumožňovali jim kontakt s dětmi. Až po čtyřech měsících se podařilo navázat mezi pěstouny a rodiči komunikaci, avšak kontakt dětí s rodiči se odehrával ve velmi omezené míře. Pěstouni podali návrh soudu na svěření dětí do pěstounské péče a rodiče uplatnili protinávrh na navrácení dětí do jejich péče (soudní řízení ve věci dosud probíhá).

Ochránce shledal závažná pochybení v postupu OSPOD, a to jednak v souvislosti s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření, jednak při rozhodování o svěření dětí do předpěstounské péče. Za situace, kdy matka oznámila OSPOD, že se rozhodla tíživou bytovou situaci rodiny řešit přestěhováním se ke svým rodičům, ochránce vyhodnotil podání návrhu na nařízení předběžného opatření ze strany OSPOD za nedůvodné. Dále konstatoval, že se OSPOD dopustil překročení svých pravomocí, když vydal „potvrzení“ o tom, že personál nemocnice není oprávněn propustit děti do péče rodičů bez souhlasu OSPOD. Na základě tohoto nezákonného opatření ze strany OSPOD pak lékařský personál neoprávněně odmítl předat děti matce a znemožnil jí tak odjet s nimi k rodičům na Slovensko. Ochránce zdůraznil, že takové opatření nemá oporu v zákoně.

K odnětí dětí v tomto případě došlo čistě z ekonomických – bytových důvodů, což je České republice opakovaně vytýkáno Evropským soudem pro lidská práva, který označil takový důvod oddělení dětí od rodiny za nepřípustný (viz rozsudek Walla a Wallová proti České republice za dne 26. října 2006, č. 23848/04; rozsudek Havelka proti České republice ze dne 21. června 2007, č. 23499/06). Je tedy třeba hledat jiná východiska, a to prostřednictvím pomoci při zajišťování ubytování spočívající např. ve spolupráci OSPOD a bytového odboru obce). Případné krajní řešení (umístění dětí v kojeneckém ústavu či v pěstounské péči), potom připadá v úvahu jen přechodně, po nezbytně nutnou dobu, a nejlépe na základě dohody rodičů a OSPOD.

Ochránce v daném případě shledal pochybení i ve svěření dětí do předpěstounské péče, neboť v době vydání tohoto rozhodnutí byly podmínky v rodině natolik stabilizovány, že bylo na místě jednat o návratu dětí do rodiny. V předpěstounské péči potom navíc došlo k přerušení kontaktu dětí s rodiči, který se do té doby bez problémů uskutečňoval. Tento stav pokládá ochránce za protiprávní, neboť děti umístěné v pěstounské péči mají zásadně právo na udržování kontaktu s rodiči. Tato skutečnost vypovídá mimo jiné o nekvalitní přípravě předpěstounské péče a o nedostatečném vedení pěstounů ze strany OSPOD (povinností OSPOD je sledovat, zda je dodržováno právo rodičů a dětí na vzájemný styk).

Převzato z http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/dokumenty/hledej.php...

Komentáře

Již jaře byl ombutsman

Již jaře byl ombutsman písemně upozorněn,že jeho vyšetřovatelé a poradci neodvedli dobrou práci v tomhle případu a zajména v pasážích o styku dětí s biologickou rodinou v době pobytu u pěstounů.Pěstouni byli ti ,kdo kontaktoval rodiče písemně, a následně přes neziskovou organizaci Triáda,i Strop a to už týden po svěření dětí do jejich péče.Pěstouni byli ti,kdo navrhl první schůzku v bydlišti rodičů, která se neuskutečnila protože děti měli neštovice.Pěstouni byli ti kdo zorganizoval další schůku a taky tu následující.Na třetí schůzku se rodiče bez omluvy nedostavili ,a o další schůzku neprojevili zájem několik měsíců.zato ale napadli pěstouny v medíjích,že brání styku s dětmi.Nelíbí se mně,že kancelář obmutsmana neustále má tyhle lži na svých stránkách, odkud si je stahují jiné servry a neustále znovu a znovu se objevují na veřejnosti.Na tomhle případu je vidět,jak u nás fungují instituce,které se mají zastávat lidí-z jedněch udělají mučedníky s druhých lidi hodné opovržení a to na základě nepravd a lží.

Vyjádření k práci kolegů veřejného ochránce práv

Bohužel mi nezbývá než s Vámi souhlasit. Medializace tohoto případu je součástí modního honu na čarodějnice - pěstouny a pseudořešení vzniklých problémů. Jelikož jsem s tímto případem obeznámena, musím konstatovat,že ani takto vysoce postavenému úředníkovi naprosto nezáleží na skutečné pravdě a už vůbec ne na nápravě křivd vzniklých zveřejněním těchto lží.
Pěstouni jsou zde vylíčeni jako osoby bránící kontaktu dětí s milujícími rodiči, kteří se snaží urychleně si upravit bytové podmínky.Pravdou je to, že milující rodiče své děti chtěli vidět od listopadu 07 do května 08 1x a poté až v září, kdy jim styk nařídil OSPOD! Během této doby se stěhovali už asi jen dvakrát, v předešlém období asi 7x.
Pěstouni sami na počátku celé kauzy kontaktovali své lektory z přípravy na PP, kterým důvěřovali. Dohodli si společný postup k nalezení cesty kontaktů s bio rodiči. Tyto pracovnice, nyní již vystupující jako zástupkyně neziskových organizací zneužily všech informací které o pěstounech získali během jejich přípravy, aby na této kauze následně demonstrovaly sanaci bio rodiny s návratem dětí zpět do péče rodičů.
Dovoluji si zde všechny pěstouny důrazně varovat před těmito odbornicemi, které neváhají použít v zájmu dítěte jakékoliv prostředky, třeba i smyšlené zneužití.
Pokud budete někdy zvažovat oslovení těchto odbornic,dobře si to rozvažte a myslete na možné následky, které Vám to může přinést.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.