Osvětové aktivity pro NRP v dotačním řízení na podporu rodiny pro rok 2014

V Metodice pro poskytování dotací pro rok 2014 nejsou mezi podporovanými aktivitami explicitně uvedeny osvětové činnosti v problematice náhradní rodinné péče.
Odbor sociální a rodinné politiky sděluje, že výše zmíněná činnost je součástí I. dotační oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny. Aktivity informačního a vzdělávacího charakteru o oblasti náhradní rodinné péče vedou k rozvoji potenciálu, kompetencí a kapacity rodin. Realizované činnosti tak lze podřadit pod podporované aktivity v této dotační oblasti.
Jedná se zejména o vyhledávání, získávání, motivování a kvalifikované informování potenciálních náhradních rodičů, průběžnou kampaň a poskytování poradenství v této oblasti.

Převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/16256/Vyklad_k_osvetovym_aktivitam_v_obl...