Blog uživatele admin

Dotační řízení MPSV na podporu rodiny

Odbor sociální a rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2015. Metodiku pro rok 2015 a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2015 naleznete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/19046 . Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby-rodina. Aplikace byla zpřístupněna od 1. září 2014, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2014 včetně.

Výběrové řízení - ředitel/ka odboru sociálního začleňování MPSV

MPSV vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky odboru sociálního začleňování. Přihlášky je možno podávat do 31.7.2014. Více informací na
http://www.mpsv.cz/cs/18435

Výzva k předkládání projektů v rámci fondů EHP

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 11. července 2014 výzvu k překládání projektů v rámci Malého grantového schématu programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z Fondů EHP pro prioritní oblasti Zapojení dětí do rozhodovacích procesů a Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit.

Více informací naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/17576

Výběrové řízení - metodik náhradní rodinné péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výběrové řízení na pozici odborného referenta/referentky v oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodiné péče. Hlavní náplní činnosti bude:

  • zpracovávání koncepčních a metodických materiálů pro oblast náhradní rodinné péče
  • komunikace se zástupci krajů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  • účast na kontrolách krajských úřadů v rámci kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany
  • odvolací řízení ve věci zprostředkování náhradní rodinné péče

Pěstounů na přechodnou dobu příbývá, v roce 2013 se postarali téměř o 250 dětí

Tisková zpráva MPSV ze dne 24.1.2014

Na začátku roku 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zlepšila podmínky pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu. Tento typ péče je určen především dětem, které se ocitnou v krizové situaci, a je třeba zajistit jim dočasnou péči, než se nalezne trvalé řešení.

Také si chcete vzít dítě do pěstounské péče pro prachy?

Ria Černá

Pokud ano, stačí zajít na úřad a vyplnit nějaké papíry – žádosti, výpis z rejstříků trestů, potvrzení od zaměstnavatele, od lékaře, projít motivačním rozhovorem se sociální pracovnicí, umožnit jí vstup do Vaší domácnosti.

Analýza ukazuje mapu ohrožení dětí a rodin v České republice

Tisková zpráva MPSV ze dne 12. 11. 2013
Více peněz pro obce, kde je vyšší míra ohrožení dětí a rodin. Jako základ k vytvoření nového modelu financování systému péče má posloužit Sociodemografická analýza – mapa rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách. Analýza vznikla v rámci individuálního projektu MPSV, financoval ji Evropský sociální fond.

Odpověď MPSV na otevřený dopis

Odpověď MPSV na otevřený dopis, kterým Amalthea reagovala na tiskovou zprávu MPSV je k dispozici na
http://amalthea.pardubice.cz/aktuality/2013/mpsv-odpoved.pdf

Otevřený dopis je na http://vzd.cz/dopis-panu-ministrovy-v-demisi-amalthea-os

Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o Klokáncích

Tisková zpráva MPSV
Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o situaci v Klokánku

Osvětové aktivity pro NRP v dotačním řízení na podporu rodiny pro rok 2014

V Metodice pro poskytování dotací pro rok 2014 nejsou mezi podporovanými aktivitami explicitně uvedeny osvětové činnosti v problematice náhradní rodinné péče.
Odbor sociální a rodinné politiky sděluje, že výše zmíněná činnost je součástí I. dotační oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny. Aktivity informačního a vzdělávacího charakteru o oblasti náhradní rodinné péče vedou k rozvoji potenciálu, kompetencí a kapacity rodin. Realizované činnosti tak lze podřadit pod podporované aktivity v této dotační oblasti.

Náborová kampaň - veřejná zakázka

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje veřejnou zakázku na vytvoření a ověření strategie náborové kampaně pro zájemce o výkon náhradní rodinné péče, jejímž cílem bude zvýšit povědomí o výkonu pěstounské péče mezi potenciálními zájemci a vytvořit pozitivní obraz této profese u široké veřejnosti. Součástí plnění zakázky bude též pilotní ověření vytvořené kampaně v praxi, a to ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Více informací na http://www.esfcr.cz/zakazky/vytvoreni-a-overeni-strategie-naborove-kampane

Vyhlášeno dotační řízení MPSV na podporu rodiny pro rok 2014

Více informací je k dispozici na http://www.mpsv.cz/cs/15793 .

Macelův boj s pachateli dobra

Článek Jiřího Leschtiny v Hospodářských novinách

http://hn.ihned.cz/c1-60319250-maceluv-boj-s-pachateli-dobra

Výzva OP LZZ - Podpora standardizace OSPOD

http://www.esfcr.cz/vyzva-c2

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci výzvy bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (včetně úřadů městských obvodů a městských částí, které jsou statutem města pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany) a krajských úřadů.

Syndikovat obsah