Senát vyslechl názory odborníků na transformaci sociálních služeb

V úterý 22. listopadu 2011 se konalo 14. veřejné slyšení Senátu na téma „Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením“. Senátorky a senátoři vyslechli názory zúčastněných stran, např. zástupců European Deinstitutialization Expert Group, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací i lidí s postižením.

Transformace je změnou velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. V současnosti probíhá pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, do něhož je zapojeno 32 organizací z celé ČR.

„Celkem je v Česku na 200 těchto zařízení a žije v nich 14 tisíc lidí. Právě s ohledem na množství lidí, kteří v ústavech žijí, jsme slyšení uspořádali,“ uvedla senátorka Miluše Horská, která slyšení předsedala. „Zaujalo mne, že i když někteří řečníci poměrně ostře kritizovali současný stav ve financování sociálních služeb, všichni zároveň mluvili o transformaci ústavních služeb jako o dobré a žádoucí záležitosti. Právě potíže ve financování by ji mohly ohrozit, což by byla obrovská škoda.“

Následují závěry veřejného slyšení:

1. Ústavní péče pro lidi s postižením neodpovídá potřebám a poptávce konkrétních lidí ani požadavkům vyplývajícím z Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech osob s postižením nebo zásad zákona o sociálních službách:
o je nezbytné zastavit investice do ústavních služeb a přesměrovat tyto prostředky k rozvoji komunitních služeb pro lidi s postižením (v rovině investiční i provozní).

2. Základem pro transformaci pobytové péče je dostupnost komunitních služeb, která je nyní nedostatečná:
o je nezbytné zvýšit dostupnost terénních a ambulantních služeb pro lidi s postižením;
o je nutné zajistit jejich dlouhodobé financování a udržitelnost;
o je nutné vymezit kvalifikační předpoklady pro pracovníky v této oblasti a zajistit jim adekvátní finanční ohodnocení.

3. Je nutné zajistit dlouhodobý rozvoj neziskového sektoru v oblasti péče a zaměstnávání osob s postižením; např. podporou sociálního podnikání nebo víceletým financováním.

4. Je třeba nastavit podmínky pro transformaci dalších ústavních institucí:
o vytvořit právní rámec pro poskytování komunitních služeb a pro transformaci ústavních služeb, vč. právní úpravy staveb pro sociální služby;
o aplikovat transformační principy na všechny instituce odpovědné za zajištění sociálních služeb (stát, kraje, obce);
o vytvořit udržitelnou strukturu, která bude podporovat rozvoj sítě komunitních služeb a transformaci ústavních pobytových služeb;
o využít připravované evropské dotační programy k tomuto účelu.

5. Je nutné řešit situaci v oblasti způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví v souladu s Úmluvou o právech osob s postižením; součástí je také rozvoj podporovaného rozhodování, vč. právní úpravy.

Ivana Pazdziorová telefon: 739 548 469
manažerka PR aktivit e-mail: ivana.pazdziorova@trass.cz

Převzato z http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=72951&app=Article&grp=Content&...