Statistiky

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ke konci roku 2009 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž
kapacita byla ke stejnému datu 1 818 míst a bylo v nich umístěno 1 391 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 966 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 022 dětí, 55 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Child Adoption: Trends and Policies

Department of Economic and Social Affairs, UN Population Division

Pestúnská starostlivosť v súkromnom a verejnom práve

Katarína Kalocsányiová, diplomová práce z právnické fakulty UK v Praze
Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť ucelený obraz o právnej úprave pestúnskej starostlivosti – tak v súkromnoprávnych ako aj vo verejnoprávnych súvislostiach.

Národní průzkum situace dětí v náhradní péči

Eurochild

V roce 2009 Eurochild uskutečnil prostřednictvím svých členských organiací průzkum situace dětí v náhradní péči v Evropě. Výkum hledal odpovědi na otku počtu dětí v náhradní péči, včetně ústavní, komunitní a rodinné péče, profilů dětí v péči, jaké děti náhradní péče odcházejí. Dále se zabýval institucionlním zabezpečením náhradní péče, dostupnosti dat, existencí standardů a podpory pro aktivní účast dětí. Účastnilo se 30 evropských zemí. Tento výzkumný přehled nemá za cíl vědecky rigorózní výzkumné cvičení, ale spíše identifikovat, jaké informace jsou dostupné a zaměřit se na společné trendy v rámci Evropy.

Päť a pol tisíc detí na Slovensku hľadá cestu domov alebo do inej rodiny

Dana Žilinčíková

Na jednom odbornom fóre zaznelo: ak potrebuje štát vojakov, urobí regrutačnú kampaň. Takže keď potrebujete náhradné rodiny, robte regrutačné aktivity a kampane. Robte ich dovtedy, kým nemáte dosť ľudí...

Na Slovensku približne 14 tisíc detí žije mimo vlastnej rodiny. Z toho - počet detí v náhradnom rodinnom prostredí je viac než 8 tisíc, žiaľ v prostredí ústavnej starostlivosti je viac než 5,5 tisíc detí (okolo 40 %).

Zmapovanie súčasnej siete všetkých typov zariadení pre deti na území Slovenskej republiky

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Bernardína Bodnárová

Statistická ročenka MPSV za rok 2008

Statustická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2008 je ke stažení na
http://www.mpsv.cz/cs/3869

Statistiky Poradního sboru MPSV za rok 2008

Poradní sbor MPSV se konal v uplynulém v roce 2008 celkem dvanáctkrát, přičemž jednou se uskutečnilo výjezdní zasedání v Brně:

  • proti roku 2007 došlo k nárůstu zprostředkování z 84 na 115, u zamítnutých podnětů zůstává počet téměř stejný jako v předchozích letech (v r. 2007 bylo zamítnuto 35 podnětů) - v r. 2008 nebylo doporučeno celkem 31 podnětů,
  • MPSV opakovaně prověřuje možnost umístění dětí v krajích v tzv. „zpětném kolečku“, snahou je najít vhodné náhradní rodiny pro děti z evidence MPSV,

Zpráva o plnění doporučení Rady Evropy ohledně práv dětí v ústavech

Práva dětí v ústavech

Zpráva o plnění Doporučení Rady Evropy Rec 2005(5) ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních.
Bragi Gudbrandsson

Zpráva shrnuje odpovědi z dotazníků z 42 členských států RE.

Převzato z http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/resinstitutions_en.asp

Statistika počtu dětí umístěných v zařízeních ochranné a ústavní výchovy

Počty dětí ve všech zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy ve školních letech 2003/04 až 2008/09.

Převzato z http://www.msmt.cz/socialni-programy/statistika-poctu-deti-umistenych-v-...

Děti do tří let v evropských ústavech

Výzkum WHO a University v Birminghamu

Publikováno v časopise Náhradní rodinná péče 2004/3

Tento článek byl zpracován před vydáním závěrečné zprávy z projektu, kterou máme v českém jazyce na http://www.vzd.cz/pocet-charakteristiky-ohrozenych-deti-mladsich-tri-let...
Vychází z prezentací na konferenci WHO v Kodani 17.3.2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2008

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ke konci roku 2008 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 418 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 981 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 948 dětí, 52,5 % do vlastní rodiny. Necelá polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

Převzato z http://www.uzis.cz/download.php?ctg=20&search_name=kojeneck&region=100&k...

Vztah mezinárodního osvojení a ústavní péče o děti v Evropě

Shihning Chou, Kevin Browne
Tato studie zkoumala vztah mezi mezinárodním osvojením malých dětí a ústavní péčí na základě dat ze 33 evropských zemí. 25 zemí poskytlo oficiální statistiky poměru domácího a mezinárodního osvojení a data o ústavní péči dětí do tří let.Výsledky ukazují vztah mezi mezinárodním osvojením (ve vysílající i přijímající zemi) a vysokým počtem dětí v ústavech. Údaje naznačují, že mezinárodní osvojení namísto aby počet dětí v ústavech snižovalo, může přispívat k pokračování užívání stavní péče.

Systém ochrany dětí bez péče rodičů v České republice

Czech Statistical Office (2006), ‘System, in support of children without parental care in the Czech Republic’. Prague: Czech Statistical Office. Country Analytical Report prepared for the MONEE Project, UNICEF IRC.
Zpráva Českého statistického úřadu vypracovaná pro UNICEF v rámci Projektu MONEE v roce 2006.
Zabývá se počty dětí ve všech formách náhradní péče (kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy sociální péče, pěstounská péče včetně SOS vesniček, osvojení) a vývojovými trendy těchto dat.
Navíc obsahuje oddíl o ochraně dětí před násilím.

Péče o děti odebírané z biologické rodiny

Systémové doporučení Ligy lidských práv z r. 2007
Materiál se zabývá především ekonomickou efektivitou ústavní péče a porovnává ji s nákladovostí pěstounské péče.
Převzato z http://www.llp.cz/cz/systemova-doporuceni/systemove-doporuceni-c-3-p3

Syndikovat obsah