Transformace systému péče o ohrožené děti v ČR

Text novely zákona o ústavní výchově

Návrh novely zákona 109/2002 Sb. u ústavní výchově. Návrh je ve vnějším připomínkovém řízení do 4.7.2011

Text převzat z http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf

Text novely zákona o sociálně právní ochraně dětí

Převzato z http://eklep.vlada.cz/

Text novely, který jde do vnějšího připomínkového řízení, je ke stažení níže.

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Klára Trubačová
Prezentace z konference, která představila hlavní okruhy novely zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Text novely naleznete na stránkách http://vzd.cz/text-novely-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti

Opatření k výkonu rozsudků ESLP - prevence odebírání dětí ze sociálně ekonomických důvodů

Vláda ČR schválila na svém zasedání 7.12. "Obecná opatření k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva - prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů", která stanovují úkoly jednotlivých resortů v této oblasti.

Celý text Opatření je ke stažení níže včetně usnesení vlády.

Prezentace MPSV o transformaci na semináři pro NNO a nadace

Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

V přehledné prezentaci naleznete východiska transformace, její cíle, systém řízení reformy, úkoly jednotlivých subjektů, nástin koncepce služeb pro ohrožené rodiny a děti, dále informace o konkrétních aktivitách.
Kromě toho i citace z nálezů Ústavního soudu nebo údaje o finančních nákladech jednotlivých druhů služeb.

Aktivity MMR v rámci realizace NAPu

MMR se v rámci NAPu věnuje zejména bytové politice.

Celý text na http://www.mpsv.cz/cs/9678

Průběžná zpráva o plnění Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V příloze ke stažení zpráva o plnění NAP, kterou MPSV předkládalo na jednání vlády dne 13.10.2010.

Transformace systému péče o ohrožené děti

Národní akční plán ke stažení níže, další dokumenty k Transformaci naleznete na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/7259

Slovo ministra

Příliš mnoho dětí v České republice tráví dětství v ústavech. A to i přesto, že víme, jak důležitou roli pro vývoj jedince představuje právě raná fáze jeho života. Nechci zpochybňovat úsilí a péči, které zaměstnanci ústavů svým svěřencům věnují, ale domnívám se, že při nejlepší vůli rodinu nahradit nemohou.

Návrh opatření k transformaci systému péče o ohrožené děti

Oblast speciálního školství
V rámci diskuze, která se dotýká různých aspektů péče o ohrožené děti v rámci ústavní výchovy včetně koordinace celé problematiky napříč resorty nabízí Diagnostický ústav Hradec Králové k úvaze i posouzení tento návrh:
http://www.ddu-hk.cz/dalsi%20odkazy/navrh.pdf

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila „Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy“.
Materiál je dalším krokem v procesu sjednocování systému péče o ohrožené děti a je dílčím naplněním úkolů uložených Analýzou současného stavu institucionálního zajištění

Syndikovat obsah