Transformace systému péče o ohrožené děti v ČR

Je to na Vás (?) aneb role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Prezentace MPSV ze semináře konaného 10. 4. 2012

Rušení kojeneckých ústavů

Fokus ČT24, 25 min.
Vysíláno 17.3.2012
Pořad ke shlédnutí na
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10119615714-fokus-ct24/21241105811...

Deinstitucionalizace a transformace služeb pro děti aneb Manuál pro dobrou praxi

Browne, K. & Mulheir, G.: De-Institutionalising and Transforming Children's Services: A Guide to. Good Practice, University of Birmingham Press, 2007
Česká i anglická verze v příloze.

Čechlovský: Chceme primárně zlepšit práci s rodinou

Rozhovor s poslancem Mgr. Janem Čechlovským,
členem Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, který soustavně věnuje problematice ohrožených dětí a rodin.

Čtěte na http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/93-cechlovsky-chceme-prima...

Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

Prní číslo Edice Otvíráme vydávané za podpory Nadace Terezy Maxové s názvem
Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

K přečtení zde http://www.terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/

Národní strategie ochrany dětí - "Právo na dětství"

Text v příloze

10 mýtů o rušení kojeneckých ústavů

Text vytvořený a podpořený 26 neziskovými organizacemi.

Odborníci 26 NNO vzkazují: Podporujeme změny v systému péče o ohrožené děti

Tisková zpráva k tiskové konferenci 15.2.2012 - celé znění v příloze

Odborníci z 26 nestátních neziskových organizací veřejnosti a zástupcům odpovědných státních institucí vzkazují:
Podporujeme změny v systému péče o ohrožené děti v ČR vedoucí k tomu, aby tyto děti nemusely vyrůstat v ústavní péči. Pokud již musí dojít k odebrání dítěte z prostředí vlastní rodiny, a dítě nemůže zůstat ani v péči širší rodiny, jednoznačně preferujeme pěstounskou péči jako možnost první volby při rozhodování, do jaké formy náhradní péče dítě umístit. Chceme tedy společně s dětmi, jejich rodinami a s kolegy z ústavních zařízení i z terénu hledat cesty, jak zajistit nejlepší zájem každého dítěte. Jsme si jisti, že společnými silami se to podaří.

Cesta českého dítěte do ústavu (a zpět)

Úvodní "nulté" číslo Edice Otvíráme vydávané za podpory Nadace Terezy Maxové s názvem Cesta českého dítěte do ústavu (a zpět) rozebírá v souvislosti s chystanou reformou péče o děti srozumitelnou a poutavou formou argumenty odborníků pro i proti rušení dětských center a domovů.

Vedle tří klíčových rozhovorů s Miloslavem Macelou, Jaroslavou Lukešovou a Vědunou Bubleovou přináší první číslo Edice Otvíráme srovnání nákladů na ústavní a náhradní rodinnou péči u nás a ve světě a či třeba výňatky z doporučení Výboru pro práva dítěte OSN České republice.

A zase ta transformace ...

Mgr. Petr Zmuda, ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov ve svém příspěvku vyjadřuje svůj názor na transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Z pohledu ředitele dětského domova vnímá chystané změny pozitivně, avšak zároveň upozorňuje, že řadu opatření je možné realizovat již nyní.

Celý příspěvek najdete na http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/70-zmuda-a-zase-ta-transfo...

Pěstouni se o děti z kojeneckých ústavů zvládnout postarat. Proč?

Mgr. Ria Černá
sociální pracovnice a psycholožka, Amalthea o.s.

  • Protože už dnes to někteří pěstouni zvládají.
  • Protože jsou na svou roli připravováni.
  • Protože jsou hodnoceny jejich osobnostní předpoklady, dovednosti a možnosti ještě před přijetím dítěte.
  • Protože budou mít k dispozici odbornou psycho-sociální, příp. i zdravotní podporu.
  • Protože k tomu získají i adekvátní finanční ohodnocení.

Péče o děti do 3 let

Péče o děti do 3 let
Zrušit kojenecké ústavy? Ano, ale ne teď. A proč ne teď? Právě teď!
Mgr. Ria Černá

Sociální pracovnice a psycholožka Mgr. Ria Černá ve svém příspěvku s názvem Zrušit kojenecké ústavy? Ano, ale ne teď. A proč ne teď? Právě teď! se zamýšlí nad tématem rušení kojeneckých ústavu, shrnuje klady a polemizuje s negativy, se kterými přichází zastánci ústavních zařízení.
Více se dozvíte na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/pece-o-deti-do-3-let.html&comment=11

Péče o děti do 3 let

Konec kojeneckých ústavů - související odkazy

Související odkazy k prohlášení MPSV ohledně ukončení činnosti kojeneckých ústavů v ČR do konce roku 2013.

Konec kojeneckých ústavů?
ČT 24, 25.8.2011 Diskuse (přepsáno v textu) - Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů a ředitelka Dětského centra Brno Eva Pilátová
http://www.mpsv.cz/cs/11316

Česko chce do konce roku 2013 zrušit kojenecké ústavy
Český rozhlas, 26.8.2011 (nahrávka i text)
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/cesko-chce-do-konce-roku-2013-zr...

KOJENECKÉ ÚSTAVY PRO DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET BY MĚLY SKONČIT DO KONCE ROKU 2013

"MPSV provede legislativní kroky vedoucí k tomu, aby bylo k 1. lednu 2014 stanoveno,
že děti do 3 let věku není možno umisťovat do ústavní péče
", uvádí tisková zpráva MPSV, 25.srpna 2011

„Nezbytným předpokladem pro možnost postupného omezování institucionální péče je vytvoření
alternativ, které zabezpečí vývoj dítěte v rodinném, případně náhradním rodinném prostředí. Jde o vytvoření spektra terénních a ambulantních služeb pro podporu rodin a náhradní rodinné péče“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

Připomínky k návrhu novely zákona o ústavní výchově

Tyto připomínky vypracovalo V zájmu dítěte, o.s. ve spolupráci s Amalthea, o.s.

Vítáme snahu o zlepšení péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní péče. Jsme si vědomi obtížnosti reformovat nejednotný a neefektivní systém založený na principech, které již neodpovídají současným poznatkům o potřebách dětí. Jsme si vědomi, že některé naše připomínky nelze zapracovat do stávajícího právního předpisu. Nicméně cítíme potřebu tyto připomínky vznést a věříme, že mohou být inspirací pro další diskuze.

Syndikovat obsah